Realizacja zadania p.t.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Stanowicach w gminie Oława (przebudowa po nowej trasie) z wlotem do cieku w Gminie Oława” na zlecenie Gminy Oława.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej w Stanowicach w gminie Oława (przebudowa po nowej trasie) z wlotem do cieku Zielona w Gminie Oława.
Termin wykonania zadania to 09.05.2024-09.02.2026.

Realizacja obejmuje:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej:
a) całkowita długość ok. L=426m w tym:
– rury DN1000mm – żelbetowe prefabrykowane (przebudowa przepustu) – 13,0m,
– rury ø800mm – żelbetowe prefabrykowane – 360,0m,
– rury ø800mm – żelbetowe – metodą mikrotunelingu – 31,0m,
– rury ø600mm – betonowe – 18,0m,
– rury ø400mm – betonowe – 4,0m,
b) studnie kanalizacji deszczowej:
– ø1500mm – szt. 4,
– ø1200mm – szt. 7,
c) Komory żelbetowe – prefabrykowane o wym. zew. 3,0m x 1,85 x 1,75 (w miejscu skrzyżowania z magistralą wodociągową) – szt. 2,
d) Prefabrykowane ściany przepustu DN1000 – szt. 2,
wraz z:
– odtworzeniem nawierzchni;
– kosztami włączenia się do sieci;
– pompowaniem wody z wykopów;
– dokumentacją geodezyjną powykonawczą,

Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje również:
– zabezpieczenie terenu robót i wokół terenu robót na czas trwania robót,
– zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
– opracowanie planu BIOZ,
– powiadamianie zarządców sieci i właścicieli działek i uzyskiwanie ich zgód na wykonanie robót,
– zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami
– w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego
– wszelkie koszty uzyskania zajęcia pasa ruchu i organizacji ruchu i oznakowania pasów drogowych
– koszty włączenia przedmiotu robót do istniejącej sieci
– pompowanie wody z wykopów (stanowi koszt wykonawcy)
– przywrócenie terenu wokół obiektów do stanu poprzedniego,
– odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami,
– koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm oraz warunkami wydanymi przez zarządców sieci,
– koszty związane z opłatami za wodę i odpady,
– ubezpieczenie placu budowy,
– prowadzenie obsługi geodezyjnej,
– wszelkie koszty związane z odbiorami robót przez odpowiednie służby,
– koszty związane z wypełnieniem wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych, w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem kosztów wynagrodzenia i prac archeologa oraz kosztów aktualizacji decyzji.
– uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą – operat kolaudacyjny.
– opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego.
– przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności z właściwymi podmiotami związanych przekroczeniem rzeki, cieków oraz rowów, wszelkie koszty związane z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami robót przez odpowiednie służby i właścicieli istniejącej infrastruktury,
– wypełnienie wymogów PKP zawartych w uzgodnieniach
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem oświadczenia o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina – Etap II Sidzina część 3” na zlecenie Gminy Skoroszyce.
Termin wykonania zadania to 05.04.2024-05.06.2025.

Realizacja obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina – Etap II Sidzina część 3.
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Sidzina o długości ok. 3,8 km. W ramach zadania wykonane zostaną przepompownie sieciowe – 4 szt. oraz 1 szt. przepompowni przydomowej. Zadanie obejmuje również wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w rejonie ulic: Powstańców, Leśna, Ogrodowa, Stawowa, Zagrodowa, Polna, Parkowa. Odprowadzenie ścieków z terenu objętego opracowaniem przewidziano systemem grawitacyjno – ciśnieniowym.

Zakres budowy obejmuje w szczególności:
1) Zlewnia Przepompowni PS-1 – ul. Powstańców, Zagrodowa, Leśna, Ogrodowa, Polna;
2) Zlewnia Przepompowni PS-3 – ul. Polna (odc. PS-3÷S107; S104÷S118);
3) Przejście pod drogą krajową nr 46 (PPDk 2);
4) Przepompownie PS-1 i PS-3 (część elektryczna);
5) Zlewnia przepompowni PS-3 (odc. S113÷SR-4);
6) Zlewnia przepompowni PS-4 (odc.SR-4÷PS-4; odc. PS-4÷S220; odc. S216÷S222);
7) Zasilanie elektryczne przepompowni PS-4, PS-1, PS-3 i PS-5 oraz przydomowej przepompowni Pp-3;
8) Zlewnia Przepompowni PS-2 ul. Powstańców (odcinek S160÷S176)
9) Zlewnia przepompowni PS-4 (odc. S 220÷S221); Zlewnia przepompowni PS–5 (odc. PS-5÷S228, odc.S223÷S231, odc.S225÷S232, PS–5 ÷SR-5); Zlewnia przepompowni PS–6 (odc.S237÷SR-5, odc. S240÷S260, odc. Pp-3÷S262, odc. Pp-3÷SR-5); Zlewnia przepompowni PS–7 (odc. S40÷S44, odc.S44÷S44.3, odc. S44.3÷boisko-szatnia).

Realizacja zadania p.t.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody” na zlecenie Gminy Ciepłowody.
Termin wykonania zadania to 14.03.2024-14.03.2025.

Realizacja obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Ciepłowody wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
Lokalizacja inwestycji: miejscowości Ciepłowody rejon ulic; Bocznej, Dobrzenickiej, Kolejowej

I ETAP zamówienia obejmuje – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie:

 • projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę
 • koncepcji drogowej, w sytuacji gdy będzie wymagana odrębnymi przepisami,
 • projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,
 • projektu odtworzenia nawierzchni,
 • projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,
 • operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami przy przejściu pod ciekami wodnymi),
 • uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami).

II ETAP zamówienia obejmuje – kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja zadania p.t.: „Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Specjalnej w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” na zlecenie Powiatu Brzeskiego – Starostwo Powiatowe w Brzegu.
Termin wykonania zadania to 04.09.2023-04.11.2024.

Realizacja obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”.
Zadanie zostało podzielone na cztery części, z czego realizujemy CZĘŚĆ I:

CZĘŚĆ I:  roboty budowlane w zakresie budynków:

 1. wymiana instalacji c.o. z przyłączem,
 2. wymiana inst. wod.- kan. z przyłączami,
 3. wymiana inst. elektrycznej z przyłączem,
 4. dobudowa windy,
 5. modernizacja klas z wyposażeniem multimedialnym,
 6. wykonanie wentylacji mechanicznej,
 7. przebudowa istniejących pomieszczeń i toalet,
 8. poszerzenie istniejących spoczników kl. schodowych- wbudowanie okien na kl. schodowych wraz z oknami oddymiającymi,
 9. demontaż, montaż nowych balustrad i poręczy kl. schodowych,
 10. likwidacja nieużytkowanego istniejącego wejścia do budynku od strony północno wschodniej, celem wydzielenia dodatkowej klasy dla dzieci głębokich,
 11. miejscowa wymiana izolacji termicznej istniejących ścian zewnętrznych,
 12. wymiana wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z wbudowaniem nadproży,
 13. częściowa wymiana stolarki okiennej na zwykłą i ppoż.,
 14. wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej,
 15. wymiana oświetlenia wraz z montażem oświetlenia awaryjnego,
 16. wymiana i montaż przyborów sanitarnych,
 17. wydzielenie klatek schodowych i szybu windowego,
 18. wykonanie grawitacyjnego oddymiania kl. schodowych i szybu windowego,
 19. ułożenie membrany na istniejących podkładach dachowych,
 20. demontaż, montaż obróbek blacharskich,
 21. wymiana wyłazów dachowych,
 22. izolacja termiczna istniejących kominów wraz z wykonaniem nowych czapek kominowych,
 23. wykonanie hydroizolacji ścian w gruncie wraz z ich izolacją termiczną,
 24. wymiana istniejących tynków wewnętrznych,
 25. wbudowanie okładzin podłogowych i ściennych,
 26. montaż sufitów podwieszanych,
 27. montażu tablicy o promocji projektu.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi na dz. nr 330 wraz z kanalizacją deszczową w Jankowicach” na zlecenie Gminy Oława. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na dz. nr 330 wraz z kanalizacją deszczową w Jankowicach.
Termin wykonania zadania to 22.12.2022-22.10.2024.

 Realizacja obejmuje:

 • budowę kanalizacji deszczowej fi 315 mm o dł. 90m,
 • posadowienie studni betonowej fi 1000 mm szt. 1,
 • posadowienie studni z tworzywa o średnicy 60 cm 5 szt.,
 • budowa przykanalików z PVC fi 160 o łącznej długości 31m,
 • wbudowanie studni ściekowych z osadnikiem o śr. 500 mm 10 szt.,
 • budowa kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej z wpięciem do istniejącej sieci, kanał fi 200 – 32m i fi 160 -36m , ilość kanałów 7 szt.,
 • wykonanie koryta o pow. 2 285m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni płukanej typu bruk dolnośląski o kolorze granit szary gr 8 cm – 160m2,
 • ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej 500m,
 • przebudowa drogi i zjazdów na ok. 502 m – wykonanie nawierzchni: stabilizacja cementowa 22 cm, kruszywo łamane 20 cm, warstwa wiążąca 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm,
 • regulacja studzienek, studni kanalizacji sanitarnej,
 • wkopanie znaków drogowych,
 • czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 200m,
 • próby szczelności kanałów fi 200.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulisławiu” na zlecenie Gminy Grodków.
Termin wykonania zadania to 03.03.2024-20.09.2024.

Realizacja obejmuje:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami:

 • kanalizacja grawitacyjna: rury PVC fi200 – 239 mb,
 • kanalizacja grawitacyjna: rury PVC fi160 – 22 mb,
 • kanalizacja grawitacyjna-przewiert: rury PE RC fi200 – 285 mb,
 • kanalizacja tłoczna: rury PE RC fi110 – 2 mb,
 • kanalizacja tłoczna-przewiert: rury PE RC fi110 – 428 mb,
 • studnie kanalizacyjne PP/PE/PVC fi425 – 20 szt.,
 • studnie kanalizacyjne betonowe fi1200 – 1 szt.,
 • przepompownia ścieków sanitarnych fi800 – 1 szt.,
 • przepompownia ścieków sanitarnych fi1500 – 1 szt.,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej:
  – rury PVC fi160 – 16 mb,
  – przewiert – rury PE RC fi160 – 10mb,
  – przewiert – rury PE RC fi200 – 1mb.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach wraz z tranzytem do Wójtowic” na zlecenie Gminy Grodków. 
Przedmiot niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic.
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gałązczyce wraz z tranzytem przez Sulisław do Wójtowic o łącznej długości ok. 11,4 km. W ramach zadania wykonane zostaną 2 szt. przepompowni sieciowych oraz 1 szt. przepompowni przydomowej.
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr dz. 230/4, 321, 322/1, 324, 320/1, 369, 90, 75, 305, 344, 311, 23/3,195/4, 455, 327, 44/1, 332/1, 320/2, 315/1, 300, 231/2, 417, 231/1, 211, 213, 17/6, 462/2 – obręb Gałązczyce, 121, 122/1, 120/1, 120/2 – obręb Sulisław oraz dz. nr. 21, 25, 9, 24, 94, 19 – obręb Wójtowice.
Termin wykonania zadania to 03.03.2023-20.09.2024.

Realizacja obejmuje:

 • wykonanie wykopów pod kanalizację sanitarną,
 • wykonanie zasypki, obsypki, podsypki i odtworzenie terenu po wykonaniu kanalizacji,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
  – kanały z rur PVC ø200mm SN8 – 3738,0 mb,
  – kanały z rur PVC ø160mm SN8 – 761,0 mb,
  – kanały z rur kamionka ø200 przewiertowa – 62,0 mb,
  – studnie rewizyjne kanalizacyjne ø425mm PE/PP/PVC – 77 szt.,
  – studnie rewizyjne kanalizacyjne ø1000mm betonowe (w tym 2 studnie rozprężne) – 57 szt.,
  – studnie rewizyjne kanalizacyjne ø200mm PVC – 10 szt.,
  – trójnik 200/160 – 28 szt.,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej:
  – przewiert sterowany rurą przewodową ø110PE w rurze ochronnej ø250PE RC – 30,0 mb,
  – kanalizacja tłoczna z rur PE ø110 mm (w tym 3385mb w technologii przewiertu sterowanego) – 5505,0 mb,
  – kanalizacja tłoczna z rur PE ø50mm do Ppd – 164,0 mb,
  – wykonanie i montaż przydomowej przepompowni ścieków Ppd – 1 szt.,
  – studnia rewizyjna ø1500 betonowa – 3 szt.,
  – studnie rewizyjne ø1200 betonowa – 14 szt.,
  – studnie odpowietrzające ø1200 betonowa – 3 szt.,
  – wykonanie i montaż przepompowni ścieków ø1500mm – 2 szt.

Realizacja zadania p.t.: „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach” na zlecenie Gminy Kamiennik.
Termin wykonania zadania to 20.06.2023-20.07.2024.

Realizacja obejmuje:

– wykonanie dodatkowej studni głębinowej w obrębie strefy Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach oraz wymiana pomp i rurociągów tłocznych w istniejących dwóch studniach głębinowych;
– wykonanie studzienki redukcyjnej na sieci zasilającej;
– wykonanie studzienki wodomierzowej na sieci zasilającej;
– wymiana hydrantów i montaż zasuw na sieci zasilającej;
– modernizacja pompowni wody w Goworowicach – przepompownia Tarnawa;
– modernizacja pompowni wody w Goworowicach – przepompownia na Chociebórz i Lipniki;
– modernizacja pompowni wody w Kłodoboku;
– modernizacja hydroforni w Białowieży;
– modernizacja SUW w Cieszanowicach: wymiana źródła ciepła (kotła węglowego) i instalacji c.o. na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach z montażem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz pozostałych robót budowlanych i instalacyjnych.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej m. Godzikowice z Oławą – poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Gminy” na zlecenie Gminy Oława.
Termin wykonania zadania to 29.12.2022-27.06.2024.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 94 w m. Godzikowice na działkach nr 505/2, 403/11 AM-1, 545, 459/7, 503/1 AM-2 obręb 0007 Godzikowice, gm. Oława wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej m. Godzikowice z Oławą – poprawą bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Gminy”.
– kategoria drogi – droga krajowa,
– klasa drogi – „GP”,
– główna ruchu przyspieszonego,
– prędkość projektowa – 50 km / godz.,
– szerokość ścieżki pieszo – rowerowej strona lewa 3,50 m oddzielona od jezdni pasem zieleni,
– przekrój poprzeczny – ścieżka pieszo – rowerowa spadek jednostronny w kierunku granicy posesji 2,0 %,
– pochylenie podłużne – ścieżka pieszo- rowerowa maksymalny spadek do 3 %,
– konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej,
– jak dla nawierzchni przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszych.

 Realizacja obejmuje:

 • wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3,5 m wzdłuż drogi krajowej nr 94 km 126+700 – 127+100 długości 400 mb strona lewa,
 • odwodnienie ścieżki pieszo – rowerowej poprzez projektowane studzienki ściekowe włączone do istniejącej kanalizacji,
 • remont istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej na działkę nr 503 km 126+910 strona lewa (dawniej km 126+906),
 • remont istniejących zjazdów indywidualnych na działkę nr 406/1 i 405,
 • rozbiórkę istniejącego ciągu pieszego o szerokości 2,0 m z kostki betonowej na skrzyżowaniu z ulicą Stalową,
 • wykonanie kanału technologicznego w budowanej ścieżce pieszo-rowerowej w tym również,
 • wykonanie oświetlenia,
 • wykonanie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3,5 m:
  – nawierzchnia beton asfaltowy AC 8 S 50/70 – 4 cm,
  – górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie- 16 cm,
  – warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,
 • wykonanie konstrukcji ciągu pieszego szer. 1,5-2,0 m:
  – kostka betonowa, polbrukowa bezfazowa szara – 8 cm,
  – podsypka piaskowa – 3 cm,
  – górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie- 10 cm,
  – warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,
 • wykonanie konstrukcji zjazdu dz. 503/1:
  – warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11 S – 4 cm,
  – skropienie nawierzchni emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m2,
  – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5 cm,
  – skropienie nawierzchni emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m2,
  – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm,
  – podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 10 cm,
  – podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie – 20 cm,
  – wykonanie podłoża ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym lub cementem o Rm= 2,5 MPa R28 = 1,5 ÷ 2,5 MPa – 15 cm
  – warstwa mrozoochronna z piasku – 10 cm.

Realizacja zadania p.t.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowodyna zlecenie Gminy Ciepłowody.
Termin wykonania zadania to 17.04.2023-17.06.2024.

Realizacja obejmuje:

ETAP I zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program FunkcjonalnoUżytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie:
1) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę
2) koncepcji drogowej, w sytuacji gdy będzie wymagana odrębnymi przepisami,

3) projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

4) projektu odtworzenia nawierzchni,

5) projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

6) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami przy przejściu pod ciekami wodnymi),

7) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami).

W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.

II ETAP zamówienia obejmuje Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja obejmuje teren składający się z dwóch obszarów:
1) Miejscowość Dobrzenice z tłocznym rurociągiem na projektowaną oczyszczalnię ścieków,

2) Część miejscowości Ciepłowody z tłocznym rurociągiem na projektowaną oczyszczalnię ścieków.

3) Na odcinkach gdzie brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków, przewiduje się w miejscach oznaczonych w części graficznej PFU, realizację przepompowni ścieków.

Zamówienie obejmuje zakres robót:
Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 6.602,5m sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w tym:

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotłocznym, ok. 2.786,00m

2) Budowę rurociągów tłocznych, ok. 2.637,7m

3) Budowę przyłączy kanalizacyjnych, ok. 1.178,80m

4) Budowę pompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, sterowaniem i monitoringiem 3 szt.

Realizacja zadania p.t.: „II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem” na zlecenie Gminy Skoroszyce. 
Teren objęty zamówieniem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 0009 Skoroszyce, Dz. nr 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17.
Termin wykonania zadania to 07.12.2022-31.08.2024.

Realizacja obejmuje:

 • roboty murowe i konstrukcyjne 1-go pietra,
 • wykonanie stropodachu budynku,
 • wykonanie elewacji budynku,
 • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • roboty tynkarskie,
 • wykonanie posadzek,
 • wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej,
 • zagospodarowanie terenu,
 • organizację i zagospodarowanie placu budowy.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” Część 3 – „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką” na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Termin wykonania zadania to 26.01.2023-29.04.2024.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi z poszerzeniem jezdni, obniżenie poziomu jezdni pod wiaduktem kolejowym z zabezpieczeniem murami oporowymi, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury.
Uwaga: budowa wiaduktu kolejowego realizowana jest przez PKP PLK S.A. w ramach odrębnej inwestycji.

Lokalizacja budowy:

Inwestycja realizowana była w Województwie Opolskim, na terenie miasta Opola przy ul. Krapkowickiej.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie m. in.:

 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie drzew na czas budowy
 • budowę murów oporowych,
 • rozbudowę drogi powiatowej,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Dworską,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę chodnika,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowa kolizji sieci nN i SN
 • budowę kanalizacji deszczowej oraz przepompowni,
 • budowy zasilania przepompowni,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę wodociągu,
 • demontaż unieczynnionej sieci kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę gazociągu,
 • wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
 1. Branża drogowa:
  Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1766 O o parametrach techniczno-użytkowych:
  – Klasa „Z”
  – teren zabudowy
  – Kategoria ruchu KR4
  – Prędkość projektowa Vp=40km/h
  – Prędkość miarodajna Vm=50km/h
  – nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej – bitumiczna
  – spadek jezdni obustronny 2%
  – nawierzchnia zjazdów i chodników – kostka brukowa
  – spadek chodników i ścieżki rowerowej – 3%Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi należało dostosować parametry drogi do obowiązujących wymagań, w szczególności do zachowania normatywnych wymiarów skrajni pionowej i poziomej. Ze względu na występującą wodę gruntową ok 3m pod poziomem terenu, w obrębie nowoprojektowanego wiaduktu zaprojektowano wykonanie szczelnej, żelbetowej niecki, której spodnia część sięgać będzie około 4,0 m poniżej poziomu terenu. W związku z tym, na odcinku drogi w obrębie wiaduktu konieczne było zaprojektowanie niwelety zapewniającej przejazd przez lokalne obniżenie w obrębie obiektu. Niweletę zaprojektowano zachowując minimalny promień łuku pionowego, wklęsłego R=600m. Dla takich łuków odcinek obniżenia wynosi ok 180m. Przy krawędzi chodnika na połączeniu z nawierzchnią zjazdu wykonany zostanie mur oporowy w celu zniwelowania różnicy wysokości pomiędzy niweletą zjazdu i chodnika. Chodnik oraz ścieżka pieszo-rowerowa zostaną wyniesienie ponad poziom jezdni w obrębie wiaduktu klejowego poprzez wykonanie murów oporowych na wysokość zapewniającą zachowanie wymaganej skrajni pionowej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów oraz pozwoli zlokalizować tam sieci stanowiące uzbrojenie terenu.

  Ze względu na obniżenie niwelety jezdni i zapewnienie skrajni normatywnej o wysokości 4,70 m konieczne będzie wprowadzenie nowej organizacji ruchu bez konieczności stosowania pierwszeństwa przejazdu.

 2. Mury oporowe
  Bezpośrednio do obiektu (wiaduktu kolejowego) przylegają mury oporowe w kształcie „podwójnego U”, które zabezpieczają konstrukcję drogi przed napływem wody gruntowej. W dalszej części, gdzie poziom wody miarodajnej względem niwelety jest poniżej, zaprojektowano mury oporowe z prefabrykatów typu L zwieńczone oczepem żelbetowym. Wszystkie elementy oporowe zdylatowano, przy czym Mury MO-2 do MO-4 zdylatowano w sposób szczelny stosując odpowiednie rozwiązania systemowe.
 3. Oświetlenie uliczne
  Projektuje się budowę linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 zasilającej projektowane latarnie uliczne. Kabel na całej długości ułożyć na podsypce z piasku. W miejscach wskazanych należy stosować rury osłonowe. Słupy aluminiowe o średnicy 114mm, 120mm i 180mm przy podstawie zostaną zamontowane na fundamencie prefabrykowanym, powinny być przystosowane do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej dostępnej od strony przeciwnej do kierunku jazdy. Kolor słupa INOX C45. Słupy powinny spełniać wymagania normy EN12767 w zakresie biernego bezpieczeństwa przy uderzeniu pojazdu.
 4. Kolizje sieci nN i SN
  Istniejące stanowisko słupowe nN zlokalizowane przy ul. Dworcowej w Opolu koliduje z projektowanym zjazdem z drogi powiatowej 1766 ul. Krapkowickiej.
  W związku z powyższym projektuje się usunięcie kolizji słupa niskiego napięcia poprzez jego rozbiórkę oraz budowę nowego w oparciu o odpowiednio dobrane żerdzie strunobetonowe wirowane, które będą zlokalizowane poza kolizją.
  Istniejące stanowiska słupowe SN znajdują się w kolizji z projektowaną drogą powiatową nr 1766 wzdłuż ul. Krapkowickiej w Opolu.
  W związku z powyższym projektuje się usunięcie kolizji w następujący sposób:
  – istniejące stanowisko słupowe wirowane o nr OPC159664 oraz słupy kratowe o nr: OPC159665 OPC159667 zdemontować (linia napowietrzna pomiędzy słupami do demontażu),
  – we wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu miejscu zabudować nowe stanowiska słupowe typu krańcowego wykonane z żerdzi strunobetonowej wirowanej,
  – na projektowanych słupach zabudować rozłączniki słupowe typu SRN,
  – wykonać połączenie sieci SN poprzez zabudowę linii kablowej typu XRUHAKXS 3×120/25mm2.Konstrukcja słupa umożliwiać będzie zamontowanie na nim linii kablowej 15 kV, wraz z konstrukcją głowicy kablowej i ogranicznikami przepięć.
 5. Odwodnienie drogi
  W celu zapewnienia właściwego odwodnienia drogi w związku z planowaną zmianą wysokościową konieczne będzie wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej:
  – odcinek nr 1 – kanał deszczowy o długości ok 80 m wraz z obustronnymi wpustami deszczowymi połączony z projektowanym odcinkiem nr 2. Wylot z przepompowni zgodnie z uzgodnieniami WITiGK zaprojektowano jako włączenie do kanału Półwieś pomiędzy ul. Prószkowską oraz ul. Krapkowicką.
  – odcinek nr 2 – kanał deszczowy o długości ok 580 m wraz z obustronnymi wpustami deszczowymi. Końcowy odcinek kanału przechodzi pod chodnikiem w konstrukcji obiektu.
  – odcinek nr 3 – kanał tłoczny od przepompowni do studzienki rozprężnej o długości ok 92 m. Na dalszym odcinku swobodny opad kanalizacją do rowu.
  – kanał retencyjny składający się z dwóch rur Ø 2000 o dł. 20,0 m.
  – Pompownia Ø 1500 mm wraz z zasilaniem – 1 szt.
 6. Kanał technologiczny
  Należy wybudować KT o przekroju 2 x RHDPE 110/6,3. Rury ułożyć poziomo w jednej warstwie w odstępie pomiędzy rurami 2cm, za wyjątkiem przelotu, gdzie rury ułożyć pionowo w jednej kolumnie w odstępie pomiędzy rurami 3 cm. Odstęp rur zachować przy użyciu przekładek dystansowych zakładanych na rurach w odstępie 3m. Zastosować rury RHDPE 110/6,3 z kielichem. Dopuszcza się również łączenie rur za pomocą zgrzania doczołowego lub przy użyciu złączek ZRp110 (przepustowych). Jako studnie kablowe należy wykorzystać studnie kablowe typu SK-2 i SKR-2 zgodnie z lokalizacją przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu. Jako zwieńczenia studni kablowych należy wykorzystać ramy i pokrywy ciężkie zwykłe klasy A15.
 7. Sieć wodociągowa
  W rejonie projektowanej drogi przebiega sieć wodociągowa, której właścicielem są Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Przebudowę kolidujących odcinków sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi.
  Wodociąg wykonać z rur PE100 SDR17 Dz 160 wraz z przepięciami istniejących odgałęzień. Na wodociągu przewidziano zastosowanie niezbędnej armatury odcinającej oraz hydranty techniczne. Wodociąg należy wykonać w wykopach o ścianach pionowych – mechanicznie lub ręcznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem lub igłofiltrami.
  Przy przekroczeniach istniejących dróg oraz przy przekroczeniach przeszkód terenowych np. rowów przewidziano budowę wodociągu metoda bez wykopową z wykorzystaniem rur ochronnych.
 8. Sieć kanalizacji sanitarnej
  W zakresie demontażu unieczynnionej sieci KS na odcinku od iS3 do K8.
 9. Sieć gazowa
  W związku z budową dla powyższego zadania konieczna będzie przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 90/25 kolidującej z planowana inwestycją. Gazociąg zlokalizowany ul. Krapkowickiej.
  Projektuje się przebudowę sieci gazowej z rur PE100RC SDR17 Dz 90 o długości 33,5 m, wraz z przepięciem przyłącza gazowego do dz. nr 44/3. Sieć zakończona trójnikiem z odejściem do powyższego przyłącza. Do trójnika zgrzać 1 m rury gazowej i zaślepić.
 10. Zieleń
  Rozbudowa drogi wymaga usunięcia drzew i krzewów zlokalizowanych na działkach wy-dzielonych pod rozbudowę drogi i terenów niezbędnych dla obiektów budowlanych.
  Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych wyznaczono drzewa i krzewy zlokalizowane poza projektowanym pasem robót budowlanych, które mogą zostać zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu terenu.

Realizacja zadania p.t.: „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa” – etap I ul. Kościelna i ul. Martwa odcinek do mostu” na zlecenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Termin wykonania zadania to 15.09.2022-22.03.2024.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie etapu I przebudowy drogi gminnej ul. Kościelna i ul. Martwa na odcinku od Rynku do mostu zlokalizowanego nad potokiem Włodzica. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi, przebudowę zjazdów, przebudowę chodników i opasek, remont murów oporowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego.
Opracowanie obejmowało:
− przebudowę dróg,
− przebudowę zjazdów,
− przebudowę chodników i opasek,
− remont murów oporowych,
− przebudowę kanalizacji deszczowej,
− przebudowę oświetlenia ulicznego,
− kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII, VIII.

ul. Kościelna
Opracowanie swym zakresem obejmowało:
– przebudowę drogi szer. 4.00m-5.00m,
– przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości,
– przebudowę nawierzchni zjazdów zmiennej szer.,
– remont istniejących murów oporowych,
– remont istniejących schodów,
– przebudowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę oświetlenia drogowego.
ul. Martwa
Opracowanie swym zakresem obejmowało:
– przebudowę drogi szer. 5.00m-5.75m,
– przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości,
– przebudowę nawierzchni zjazdów zmiennej szer.,
– przebudowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę oświetlenia drogowego.

 Realizacja obejmowała:

 • demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego – 13 szt.,
 • wykonanie nowej sieci oświetlenia ulicznego:
  – montaż nowych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED – 19 szt.,
  – ułożenie kabli oświetlenia ulicznego,
  – ułożenie bednarki,
 • budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø300mm, L=431,00m,
 • budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP SN8 i podłączenie rur spustowych ø160, L=198,00m,
 • wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Martwej z ul. Fredry, L=12,00m,
 • budowę wpustów ulicznych – szt. 25,
 • wykonanie studzienek rewizyjnych ø1000bet. – szt. 14,
 • wymianę istniejących studzienek rewizyjnych betonowych – szt. 1,
 • wykonanie studzienek rewizyjnych ø600 bet. – szt. 8,
 • wykonanie studzienki ø425 PP-B – szt. 2,
 • wykonanie remontu murów oporowych i schodów,
 • wykonanie konstrukcji drogi ul. Kościelnej:
  – kostka kamienna 18×18 cm staroużyteczna, spoinowanie fugą żywiczną do kostki kamiennej – 18 cm,
  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,
  – warstwa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) – 25 cm,
  – ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa) – 25 cm,
 • wykonanie konstrukcji drogi ul. Martwa:
  – beton asfaltowy AC11S – 4 cm,
  – beton asfaltowy AC16W – 5 cm,
  – warstwa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) – 25 cm,
  – ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa) – 25 cm,
 • wykonanie konstrukcji chodników i opasek:
  – nawierzchnia:
  a) płyty kamienne granitowe 35x35x7cm, spoinowanie fugą żywiczną do płyt kamiennych – 7 cm,
  b) kostka kamienna 9×11 cm granitowa, spoinowanie fugą żywiczną do kostki kamiennej – 9 cm,
  c) kostka betonowa – 8 cm,
  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,
  – warstwa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) – 15 cm,
  – ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa) – 15 cm,
 • wykonanie konstrukcji zjazdów ul. Kościelnej:
  – kostka kamienna 9×11 cm granitowa, spoinowanie fugą żywiczną do kostki kamiennej – 9 cm,
  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,
  – warstwa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) – 25 cm,
  – ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa) – 25 cm,
 • wykonanie konstrukcji zjazdów ul. Martwa:
  – kostka betonowa – 8 cm,
  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,
  – warstwa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) – 25 cm,
  – ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa) – 25 cm.

Realizacja zadania p.t.: „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie. Część 3. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły w Bożkowie oraz przebudowa drogi” na zlecenie Gminy Nowa Ruda. Termin wykonania zadania to 15.11.2022-08.02.2024.

Realizacja dotyczyła dwóch zadań:
1. Przebudowa drogi w Bożkowie, dz. 100.
Wewnętrzna droga gminna „D” – DOJAZDOWA, o następujących parametrach:
– prędkość projektowa Vp = 30,00 km/h,
– kategoria ruchu KR1,
– teren zabudowany,
– szerokość jezdni o naw. asfaltowej do 3m,
– droga jednojezdniowa,
– droga dwukierunkowa,
– spadek poprzeczny drogi: jednostronny , na prostej i na łuku 2%,
– pobocza – utwardzone szer. 50 cm, pochylenie poprzeczne 6%,
– skrajnia drogi nieograniczona, dostępność nieograniczona.
Powierzchnia dróg:
– Projektowana jezdnia – 469 m2,
– Pobocze – 136 m2,
– Długość drogi – 172 m,
– Długość muru oporowego – 36 m.
2. Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie:
– przebudowa istniejących dróg długości łącznie 255 m z wydzieleniem chodników i ciągów pieszo-jezdnych,
– wydzielenie 35 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych w tym 33 stanowisk o wymiarach 2,5×5,0m oraz 2 stanowiska poszerzone dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6×5,0m,
– utwardzenie terenu pomiędzy budynkami szkoły i hali sportowej na powierzchni 716 m2,
– przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z powierzchni projektowanych terenów utwardzonych i z dachów istniejących budynków do systemu rozsączającego,
– wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdową od południowej strony kompleksu,
– zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wyrównanie humusem i obsianie trawą.

Powierzchnia działek objętych opracowaniem wynosi łącznie 3,78ha.
Powierzchnia dróg i parkingów:
– miejsca postojowe 523,00 m2 (nawierzchnia z kostki betonowej),
– drogi manewrowe i dojazdowe 1489 m2 (nawierzchnia z kostki betonowej),
– chodniki i utwardzenie terenu 1121,00 m2 (nawierzchnia z kostki betonowej),
– tereny zielone – powierzchnie biologicznie czynne: 28267 m2.

 Realizacja obejmowała:

1. Przebudowa drogi w Bożkowie, dz. 100.

 • przebudowę istniejącego muru oporowego na odcinku 36 metrów,
 • na projektowanym murze należy wykonać ogrodzenie z siatki metalowej plecionej ślimakowo powlekanej o wys. 150 cm oraz ze słupków stalowych Ø 51 mm kotwionych do muru oporowego,
 • wykonanie drogi o konstrukcji:
  – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
  – skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
  – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
  – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15cm,
  – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm 20 cm.

2. Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie:

 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 fi 200 oraz fi 300 wraz z montażem separatora związków ropopochodnych lamelowy o przepływie 30l/s,
 • wody opadowe będą trafiały do gruntu poprzez system rozsączania z elementów PE,
 • montaż 13 wpustów betonowych DN500,
 • montaż 9 studni betonowych DN1000,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg manewrowych i stanowisk postojowych:
  – warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym,
  – podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
  – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm,
  – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 20 cm,
  – wzmocnienie podłoża warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego cementem RM=5MPa grubości 20 cm,
  – istniejące podłoże gruntowe,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników:
  – warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
  – podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
  – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm,
  – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15 cm,
  – nasyp/istniejące podłoże,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni terenu utwardzonego:
  – warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm,
  – podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
  – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm,
  – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15 cm,
  – wzmocnienie podłoża warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego cementem RM=2,5MPa grubości 15 cm,
  – nasyp/istniejące podłoże,
 • wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdową od południowej strony kompleksu.

Realizacja zadania p.t.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych Sp. Grodwik 2023 r. – Wójtowice, Głębocko, Kopice” na zlecenie Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowie Grodkowskim. Termin wykonania zadania to 05.10.2023-25.01.2024.

W zakres  zamówienia wchodzą następujące zadania :

Zadanie A- Rozbudowa sieci wodociągowej  (dł. 230 mb ) w  Wójtowicach dz. nr 28,26/19;

Zadanie B– Rozbudowa sieci wodociągowej w  Głębocku (dł. 883 mb) dz. nr 246/1, 259/1, 238, 102/1, 235/1, 72/1;

Zadanie C– Rozbudowa sieci wodociągowej (dł. 175mb) i kanalizacji sanitarnej ( dł. 87 mb )  w  Kopicach  dz. nr 270/1, 92/9, 92/5.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków. Termin wykonania zadania to 15.06.2023-15.12.2023.
Lokalizacja inwestycji:
Dz.nr 8/12, 8/14 jedn. ewid.: Grodków- miasto, obręb: Grodków Półwiosek.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie  w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie”, na terenie którego będą zbierane i magazynowane odpady komunalne, dostarczane przez mieszkańców Gminy Grodków. Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie obiektu oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

Realizacja obejmowała:

Teren inwestycji obejmował budowę PSZOK-u od podstaw, realizowana była zabudowa kubaturowa, nawierzchnie utwardzone oraz zagospodarowanie terenu.
Wykaz obiektów budowlanych:

 • Nawierzchnia placu z mieszanki bitumiczno-asfaltowej.
 • Oznakowanie poziome i pionowe.
 • Budynek portierni.
 • Rampa wyładowcza.
 • Wiata mała.
 • Ogrodzenie terenu z bramą wjazdową.
 • Infrastruktura techniczna: przyłącza instalacyjne, odwodnienie i oświetlenie placu.
 • Wyposażenie placu w monitoring.
 • Urządzenie zagospodarowania terenu.
 • Mała architektura.
 • Montaż instalacji reprezentacyjnej.
 • Waga najazdowa 50 ton.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa odcinka rurociągu lewarowego ujęcia wody pitnej SUW w Gierszowicach” na zlecenie PWiK w Brzegu. Termin wykonania zadania to 15.09.2023-01.12.2023.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa odcinka rurociągu lewarowego ujęcia wody pitnej Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach. W zakres zamówienia wchodziło:

 • roboty przygotowawcze, ziemne, demontaże i rozbiórki
 • wymiana rurociągu żeliwnego DN350 mm na PE o średnicy 400 mm,
 • wymiana rurociągu żeliwnego DN300 mm na PE o średnicy 355 mm,
 • wymiana rurociągu PVC 160 mm na PE o średnicy 160 mm,
 • montaż prefabrykowanych studni betonowych (komory zasuw).

Realizacja zadania p.t.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Henrykowie” na zlecenie Gminy Ziębice. Termin wykonania zadania to 07.12.2022-30.05.2023.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie termomodernizacji istniejących budynków szkoły podstawowej, znajdujących się w Henrykowie przy ulicy Polnej 9 – na działce nr dz. 233/3, obręb Henryków.
Charakterystyczne parametry obiektu:
− liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
− liczba kondygnacji podziemnych – 1,
− powierzchnia zabudowy – 1 572,85m2;
− wysokość – 12,40m – średniowysoki;
− kubatura części ogrzewanej 13 261m3;
− powierzchnia użytkowa: 3 386m2.

 Realizacja obejmowała:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • demontaż i utylizacja 100% istniejącego orynnowania i instalacji odgromowej oraz montaż odtworzeniowo nowego orynnowania i instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • termomodernizację ścian fundamentowych;
 • termomodernizację dachu szkoły,
 • ocieplenie kominów,
 • termomodernizację dachu sali gimnastycznej,
 • termomodernizację stolarki okiennej – należy wymienić wszystkie okna oraz luksfery,
 • termomodernizację stolarki drzwiowej – należy wymienić wszystkie drzwi wejściowe,
 • roboty wykończeniowe (wzdłuż ścian budynku wykonać opaskę o szer. 60cm (w świetle) z kostki betonowej prostokątnej, opaska zakończona obrzeżem betonowym 30 x 8 x 100, w kolorze szarym),
 • wymianę podumywalkowych podgrzewaczy wody,
 • wymianę baterii umywalkowych na wodooszczędne,
 • montaż wentylatorów łazienkowych w sanitariatach,
 • wymianę wentylatorów dachowych,
 • montaż drenażu opaskowego,
 • montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz kaskady pomp ciepła pracującej na potrzeby c.o. budynku Szkoły Podstawowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach – branża sanitarna” na zlecenie Gminy Głuchołazy. Termin wykonania zadania to 13.10.2022-13.04.2023.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej obejmującej w szczególności:
– budowę kanałów deszczowych,
– budowę wpustów deszczowych,
– budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów deszczowych oraz posesji przyległych do kanałów deszczowych.
Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje 2 kanały zbierające wody opadowe ze zlewni wylotów W-1 i W-3. Wody opadowe ze zlewni wylotu W-1 odprowadzane będą do rowu melioracyjnego „bez nazwy” na działce nr 1452, ze zlewni wylotu W-3 do rowu melioracyjnego „bez nazwy” na działce nr 881.
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PP SN8 średnicy 300 mm. Przykanaliki z rur PP SN 8 do kanalizacji grawitacyjnej średnicy 160.

 Realizacja obejmowała:

 • wykonanie wykopów pod kanalizację,
 • wykonanie zasypki, obsypki, podsypki i odtworzenie dróg po wykonaniu kanalizacji,
 • kanały z rur PP SN8 o średnicy 250 mm 31,5 m,
 • kanały z rur PP SN8 o średnicy 300 mm 703,5 m,
 • kanały z rur PP SN8 o średnicy 400 mm 560,0 m,
 • kanały z rur PP SN8 o średnicy 500 mm 18,5 m,
 • kanały z rur PP SN8 o średnicy 600 mm 110,5 m,
 • przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o średnicy 160 mm 407,5 m,
 • studzienki rewizyjne φ 1000 mm betonowe 57 szt.,
 • studzienki rewizyjne φ 1200 mm betonowe 4 szt.,
 • studzienki ściekowe betonowe z wpustami ulicznymi 64 szt,
 • studzienki ściekowe betonowe z wpustami półchodnikowymi 2 szt.,
 • studzienki ściekowe betonowe z wpustami chodnikowymi 3 szt.,
 • wylot kanalizacji deszczowej φ 400 mm 2 szt.,
 • wylot kanalizacji deszczowej φ 500 mm 1 szt.,
 • wylot kanalizacji deszczowej φ 600 mm 1 szt.,
 • wlot rowu do kanału φ 500 mm z osadnikiem 1 szt.,
 • wlot rowu do kanału φ 600 mm z osadnikiem 1 szt.

Realizacja zadania p.t.: „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego Parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach – Etap II” na zlecenie Zespołu Szkół w Tułowicach. Termin wykonania zadania to 08.10.2021-25.01.2023. 

Zakres zamówienia obejmuje:
I. Roboty rozbiórkowe, porządkowe, ziemne
1. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 28×100 106m2
2. rozebranie nawierzchni betonowych oraz podbudowy z tłucznia pod tymi nawierzchniami 129,63m2
3. rozebranie nawierzchni asfaltowych 650m2
4. rozebranie nawierzchni żwirowych i mineralnych wraz z podbudową z tłucznia 233m2
5. rozebranie obrzeży betonowych (bez skoczni 256mb) 227m
6. rozebranie ław betonowych 9,1m3
7. rozbiórka ogrodu skalnego wraz z niwelacją terenu ok.366m3
8. rozbiórka ogrodzenia z pref. elementów żelbetowych – wys.1,5m; 804mb 1206m2
9. rozebranie ogrodzenia siatkowego: wys.4m, dł. 107 – wokół kortów tenisowych 428m2
10. rozebranie ogrodzenia murowanego 66m2
11. wywóz gruzu i tłucznia z rozbiórki wraz z utylizacją 730m3
12. wywóz liści z kompostownika ok.400m3
13. niwelacja terenu 6000m3
II. Budowa nawierzchni
1. nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9-11 (w tym 120m2 pod śmietniki i parking) 638m2
2. nawierzchnia mineralna pieszo-jezdna 1578m2
3. taśma stalowa przy nawierzchniach 1722mb
4. nawierzchnia z kraty podkładowej PE 1065m2
5. obrzeża z kostki granitowej szarej 16/20 329mb
III. Mała architektura
1. słupki ozdobne z łańcuchem 5szt
2. stojak rowerowy 18 stanowiskowy 1szt
3. ogrodzenie: panelowe ok.785m, pełne ok 50mb 835m
4. brama dwuskrzydłowa 2szt
5. betonowe prefabrykowane opory typu L 171mb
6. wiata na rowery 1szt
7. podnośnik dla niepełnosprawnych 1szt
8. elementy rzeźbiarskie – jelenie, odlew z brązu wys:1,5m dł:1,3m, szer: 0,8m 2szt
9. ogrodzenie murowane z przęsłami (kpl) 80mb
10. remont ziemianek z osuszeniem murów i udrożnieniem wentylacji 2szt
11. ogrodzenie siatkowe kortu tenisowego 108mb
12. tablica informacyjna z wydrukiem 1szt
13. regulacja studzienek na całym obszarze wraz z wymianą pokryw 22szt
IV. Zieleń
1. usunięcie drzew 432 szt
2. pielęgnacja drzew 334 szt
3. ścinanie i karczowanie zagajników 0,013 ha
3. nasadzenia drzew 5 szt
4. nasadzenia krzewów 1247 szt
5. nasadzenia bylin 0,22ha
6. nasadzenia pnączy 120 szt
7. zakładanie trawników, (w tym trawnik w rolce) 1,21 ha
8. montaż taśmy aluminiowej przy rabatach 105mb
V. Monitoring
1 montaż systemu telewizji użytkowej 3 szt
2 nasadzanie słupów stalowych 3 szt

Realizacja zadania p.t.: „Budowa sieci wodociągowej w Żelaznej” na zlecenie Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Termin wykonania zadania to 09.11.2022-30.12.2022. 

 Realizacja obejmowała:

 • roboty ziemne i rozbiórkowe,
 • zabezpieczenie wykopów,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
 • wykonanie sieci wodociągowej z rur fi 110mm PE RC SDR17 – 14,0 mb – przewiert,
 • wykonanie sieci wodociągowej z rur fi 110mm PE RC SDR17 – 233,0 mb – na rozkop,
 • wykonanie sieci wodociągowej z rur fi 90mm PE RC SDR17 – 4,0 mb – na rozkop,
 • wykonanie sieci wodociągowej z rur fi 63mm PE RC SDR17 – 58,0 mb – na rozkop,
 • wykonanie przepięć istniejących przyłączy wodociągowych z rur fi 63mm PE SDR17 – 5,0 mb,
 • wykonanie przepięć istniejących przyłączy wodociągowych z rur fi 32mm PE SDR17 – 5,0 mb,
 • montaż hydrantów Dn 80 mm – 2 kpl.,
 • roboty drogowe odtworzeniowe.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim” na zlecenie Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Termin wykonania zadania to 22.06.2022-30.12.2022. 

 Realizacja obejmowała:

 • wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
 • budowa sieci wodociągowej:
  – rury fi 110 mm PE RC SDR17 – 165,0 mb,
  – rury fi 90 mm PE RC SDR17 – 3,0 mb,
  – hydrant nadziemny Hn-80 – 1 szt.,
  – hydrant podziemny – 1 szt.,
  – zasuwa kołnierzowa DN100 – 4 szt.,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  – rury PVC fi 200 mm – 160,0 mb,
  – studnie kanalizacyjne:
    * fi 1000 betonowe – 5 szt.,
    * fi 425 PP – 1 szt.,
  – trójnik redukcyjny 200/160 – 1 szt.,
 • budowa kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej:
  – rury PVC fi 160 mm – 14,0 mb,
  – zaślepka kołnierzowa – 4 szt.
 • wykonanie wykopów, obsypek, zasypek i podsypek.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1577D ul. 1 Maja w Oławie” na zlecenie Powiatu Oławskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oławie. Termin wykonania zadania to 04.05.2022-12.12.2022. 

Przedmiotem zamówienia była:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1577D ul. 1 Maja w Oławie na długości 350m, klasa drogi – zbiorcza, kategoria ruchu KR-3, szerokość jezdni 6-7m.
Zakres robót obejmował:
1) rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodników
2) ułożenie nowych krawężników, ścieku oraz obrzeży betonowych
3) wykonanie nowej nawierzchni jezdni
4) wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych, zjazdów
5) budowę oświetlenia i kanału technologicznego
6) wykonanie odwodnienia
7) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego
8) wykonanie zatok postojowych

Realizacja obejmowała:

 • demontaż starej kanalizacji deszczowej,
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej:
  – kolektor główny z rur PP dwuwarstwowych fi 315 – 150,5 m,
  – studnie betonowe fi 1000 – 9 szt.,
  – budowa betonowych studni fi 1200 ma istniejącym kolektorze – 4 szt.,
  – budowa betonowych studzienek wpustowych fi 500 – 28 szt.,
  – budowa przykanalików z rur PCV fi 200 – 111 m
 • rozbiórka istniejących nawierzchni (nawierzchnie, krawężniki),
 • frezowanie nawierzchni asfaltowej:
  – jezdnia – gr. 4 cm – 2639 m2,
  – zatoki parkingowe – gr. 8 cm – 1565 m2,
  – chodniki, zjazdy – gr. 5 cm – 2443 m2,
 • budowa kanału technologicznego:
  – budowa studni kablowych – 9 szt.,
  – kanalizacja kablowa z rur 2xRHDPEk-S – 348,5 m,
  – kanalizacja kablowa z rur HDPE 40 mm – 267 m,
  – kanalizacja z rur DB/7/10 – 267 m,
  – kanalizacja kablowa z rur 2xRHDPEp – 177 m,
  – kanalizacja z rur śr. 40 mm oraz wiązka mikrorur 7×10/1,0 – 65,5 m,
  – przebudowa istniejącej kanalizacji kablowej Orange wraz z budową 2 studni kablowych,
  – wymiana ram i pokryw istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
 • demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego – 22 szt. słupów wraz z oprawami,
 • wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z nową instalacją kablową:
  – osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm – 1354 m,
  – osłona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS fi 110 mm – 171 m,
  – rura osłonowa 110 dwudzielna AROT A110PS. niebieska – 56 m,
  – układanie kabli NA2XY-J 5×35 – 1014 m,
  – układanie kabli NA2XY-J 4×25 – 695 m,
  – układanie kabli elektroenergetycznych YKY 0,6/1kV, 3×2,5 – 200 m,
  – bednarka ocynkowana 30 x 4 – 1014 m,
  – przewody kablowe w słupach oświetleniowych YDY 3×2,5 – 408 m,
  – montaż fundamentów, słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami – 29 szt.,
  – przebudowa istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej w stacji transformatorowej WRS-2411,
  – budowa studni kablowej SKR-1,
 • wykonanie koryta chodników, miejsc parkingowych, zjazdów, ścieżek pieszo-rowerowych – 1608 m3,
 • wykonanie konstrukcji (podbudowy):
  – chodniki i ciągi pieszo-rowerowe – podsypka z pospółki 10 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm 15 cm,
  – zjazdy – podsypka z pospółki 10 cm, stabilizacja cementowo-piaskowa 20 cm, kruszywo łamane 0/63 mm 15 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm 8 cm,
  – zatoki parkingowe – podsypka z pospółki 10 cm, stabilizacja cementowo-piaskowa 20 cm, kruszywo łamane 0/63 mm 15 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm 8 cm, 
 • ułożenie krawężników i obrzeży na ławie betonowej:
  – kamienne z rozbiórki – 344 m,
  – betonowe 20x30x100 oraz 20x22x100 – 469 m,
  – obrzeża betonowe 30x8x100 – 288 m,
 • wykonanie ścieków z kostki betonowej 16x16x16 oraz z kostki kamiennej 18/20 cm na ławie betonowej – 811 m,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (bruk dolnośląski szary gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm – 2949,5 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm – 651,8 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm – 89,3 m2
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm – 501,1 m2,
 • wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4 cm – 48,3 m2
 • wykonanie asfaltpowej nawierzchni jezdni:
  – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 0/11mm  gr. 3 cm – 2639 m2,
  – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 0/11mm gr. 4 cm – 2639 m2,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków. Droga położona jest na terenie m. Grodków na działkach 184, 179, 187/2, 177 (177/1), 186/2 (186/3), 182 (182/2), 164 AM-5 obręb Grodków.
Termin wykonania zadania to 30.05.2022-30.11.2022. 

 Realizacja obejmowała:

– przebudowę drogi,
– budowę ciągów pieszych,
– budowę placu do zawracania,
– poprawę geometrii układu drogowego,
– przebudowę kolidującego oświetlenia,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę kolizyjnych sieci.

W ramach przebudowy i rozbudowy ul. Klubowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5 m z poszerzeniami na łukach poziomych. Zastosowane promienie na skrzyżowaniach wynoszą min. 6,0 m. Wzdłuż projektowanej drogi zaprojektowano chodniki jedno i dwustronne. Na środkowym odcinku zaprojektowano miejsca postojowe równoległe do jezdni. Na końcowym odcinku zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m.
Na ulicy Klubowej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 6,0 m oraz miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 6,0 m.

Wykonane powierzchnie:
– jezdnia: 1800 m2,
– miejsca postojowe: 150 m2,
– zjazdy: 110 m2,
– ciągi piesze: 830 m2.

Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15×30 oraz 15x22cm oraz obrzeża betonowego 8×30 cm.

Klasa ulicy: D, jednojezdniowa,
Długość ulicy: 342 m,
Prędkość projektowana (przyjęta): 30 km/h,
Szerokość pasa ruchu: zmienna od 2,25 m,
Szerokość jezdni: zmienna od 4,5 m do 5,1 m,
Szerokość chodnika: 1,70 m (bez krawężnika i obrzeża),
Minimalny promień łuku poziomego na skrzyżowaniu: 6 m,
Minimalny promień łuku poziomego w ciągu ulicy: 50 m,
Wymagane poszerzenie jezdni na łuku poziomym: 30/R, R – promień łuku,
Szerokość zjazdów indywidualnych (w najwęższym miejscu tj. bez skosów i wyokrągleń): Dostosowana do szerokości istniejących granic działek lub do szerokości bram. Minimalna szerokość 3,0 m.

Wykonanie kanalizacji deszczowej:

 • Kanalizacja deszczowa z przyłączami
  – ø160 PVC SN 8 – 52,69 mb
  – ø250 PVC SN 8 – 170,72 mb
  – ø315 PVC SN 8 – 176,65 mb
 • Studnie rewizyjne
  – ø600 (PP) – 5 szt.
  – ø1000 (betonowa) – 6 szt.
  – ø1000 (betonowa kaskadowa) – 7 szt.
 • Separator
  – ø2240 – 1 szt.
 • Wpusty uliczne
  – ø500 (betonowy) – 19 szt.
 • Kształtki PVC-U
  – kaskada wewnętrzna ø160 – 5 szt.

Wykonanie kanału technologicznego:
Kanał technologiczny układany wzdłuż drogi wykonany jako KTu:
– kanalizacja 1-otworowa – rura Ø 110 RHDPEp 110/6,3,
– kanalizacja 3-otworową- rury OPTO Ø40/3,7,
– kanalizacja 1-otworową – mikrorurki DB Ø22,3/3,6 (7*5×0,6*UF).
Kanał technologiczny układany przy przejściach przez drogę wykonany jako KTp:
– kanalizacja 1-otworowa – rura Ø 110 RHDPEp 110/6,3,
– kanalizacja 1-otworowa – rura Ø 110 RHDPEp 110/6,3,
w której zbudowano:
– kanalizację 3-otworową – rury OPTO Ø40/3,7,
– kanalizację 1-otworową – mikrorurki DB Ø22,3/3,6 (7*5×0,6*UF).

Konstrukcja nawierzchni:
– Beton asfaltowy AC 11S 5 cm,
– Beton asfaltowy AC 16W 7 cm,
– Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (moduł wtórny E2>140MPa) 20 cm,
– Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności (min. E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem poniższego wzmocnienia,
– Warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤ 4,0 MPA (stabilizacja z węzła) 30 cm.

Konstrukcja chodnika:
– Kostka betonowa (kolor szary) ścieralna 8 cm,
– Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm 3 cm,
– Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (moduł wtórny E2>80MPa) 15 cm,
– Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności (min. E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem poniższego wzmocnienia
– Warstwa z mieszanki związanej spoiwem podłoża hydraulicznym C1,5/2≤ 4,0 MPA (stabilizacja z węzła) 15 cm.

Konstrukcja wzmocnionego chodnika:
– Kostka betonowa (kolor szary) ścieralna 8 cm,
– Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm 3 cm,
– Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (moduł wtórny E2>80MPa) 20 cm,
– Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności (min. E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem poniższego wzmocnienia
– Warstwa z mieszanki związanej spoiwem podłoża hydraulicznym C1,5/2≤ 4,0 MPA (stabilizacja z węzła) 30 cm.

Konstrukcja zjazdów:
– Kostka betonowa (kolor grafitowy) ścieralna 8 cm,
– Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm 3 cm,
– Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (moduł wtórny E2>80MPa) 20 cm,
– Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności (min. E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem poniższego wzmocnienia
– Warstwa z mieszanki związanej spoiwem podłoża hydraulicznym C1,5/2≤ 4,0 MPA (stabilizacja z węzła) 30 cm.

Realizacja zadania w formule “zaprojektuj i buduj” p.t.: „Budowa w formule “zaprojektuj i wybuduj” ciągów pieszo-rowerowych wraz z parkingiem P&R (park & ride) i B&R (bike & ride) na terenie gminy Żórawina – II etap”. Przedmiotem opracowania było zaprojektowanie i wykonanie dróg dla rowerów
wraz z budową infrastruktury rowerowej w miejscowości Żórawina. Inwestorem zadania była Gmina Żórawina, termin wykonania prac to 25.09.2020-28.11.2022.

Zakres przedmiotu zamówienia:

 • projekt budowlany dróg dla rowerów,
 • projekt budowlany dla parkingu P&R (park & ride) i B&R (bike & ride) ul. Kolejowa przy dworcu kolejowym – teren PKP,
 • dokumentację  wykonawczą,
 • przedmiar robót,
 • dokumentację powykonawczą,
 • instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje stanowiskowe
  urządzeń,
 • badania i analizy uzupełniające,
 • weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej,
 • uzgodnienia i decyzje administracyjne,
 • mapy do celów projektowych,
 • projekty i koncepcje Zamawiającego,
 • wizytacja terenu budowy,
 • ➔ Drogi dla rowerów poza jezdnią
       ◆ Aleja Niepodległości – 536,32m,
       ◆ ul. Kolejowa – 83,27m.
  ➔ Parking P&R (park & ride) i B&R (bike & ride)
       ◆ ul. Kolejowa przy dworcu kolejowym 1 kp.

Szacunkowe zestawienie ilościowe prac:

 • długość dróg dla rowerów ok. 619,60 m,
 • długość dróg dla chodników ok. 610 m,
 • długość zjazdów/dojazdów do DDR ok. 45 m,
 • szerokość dróg dla rowerów 1,5-2,0 m,
 • pow. dróg dla rowerów ok. 1311 m2,
 • pow. chodników ok. 980 m2,
 • pow. zjazdów ok.98 m2,
 • powierzchnia parkingu B&R ok. 16m2,
 • powierzchnia parkingu P&R ok. 199m2,
 • powierzchnia drogi dojazdowej do parkingu ok. 279m2,
 • ustawienie krawężnika ok. 605 mb,
 • ustawienie obrzeży ok. 1954 mb,
 • opaska z płyt 35x35x7 ok. 80 mb,
 • wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami ok. 14 kpl.,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej Ø400 ok. 550 mb,
 • wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej Ø 1000 ok. 15 szt.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samborowiczki” na zlecenie Gminy Przeworno. Termin wykonania zadania to 16.09.2022-25.11.2022. 

Remontowana droga to droga gminna dojazdowa. Zakres przebudowy obejmował remont nawierzchni i systemu odwodnienia.
Zakres obejmował przebudowę drogi gminnej w miejscowości Samborowiczki na terenie działki nr 181, 188 i części działki nr 186.
Długość przedmiotowej drogi: 613,40 m.

Parametry drogi:
– klasa drogi – D,
– prędkość projektowa Vp-30km/h,
– kategoria ruchu – KR1,
– droga jednojezdniowa, jednokierunkowa,
– przekrój – drogowy,
– nawierzchnia – bitumiczna,
– spadek poprzeczny – jednostronny 2%,
– obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 75cm i 100cm,
– szerokość jezdni 3,5m.

Konstrukcja drogi:
– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm,
– Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5mm gr. 10cm,
– Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym cementem Rm>1,5MPa, gr. 20cm.

Pobocze:
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

Odwodnienie:
Woda opadowa będzie poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych kierowana na tereny zielone w pasie drogowym oraz do rowu drogowego.

Ściek korytkowy:
– Korytko betonowe 50x50x15cm o głębokości min. 7cm,
– Ława betonowa z oporem (gr. 10cm) C12/15 o gr. 15cm.

Ściek skarpowy:
– Ściek skarpowy prefabrykowany wg KPED karta nr 1.25,
– Ława betonowa c12/15 o gr. 10cm.

Przepust drogowy:
– Rura karbowana PP SN8 DN 315mm, L=9,4m, imin=0,5%,
– Ława z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojkowice- Turów” na zlecenie Gminy Żórawina. Termin wykonania zadania to 20.09.2022-21.11.2022. 

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Wspólna) pomiędzy miejscowościami Wojkowice – Turów w gminie Żórawina, powiat wrocławski w zakresie budowy jezdni wraz z poboczami. Obszar inwestycji obejmował działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym: dz. 23 – obręb Wojkowice oraz dz. 187 – obręb Turów.
Zakres objęty zadaniem obejmował odcinek ul. Wspólnej zlokalizowanej w miejscowości Wojkowice w kilometrażu roboczym km 0+000.00 – km 0+693.78.
Parametry przebudowanej drogi:
długość 685m,
– szerokość 3.50m (od km 0+ 497.85 droga poszerzona będzie do 4.50 m
na działce 187 – obręb Turów),
– ograniczona obustronnie poboczem z kruszywa o
szerokości do 0.75m i grubości 10 cm.
W km 0+642.67 – km 0+694.00 wykorzystano istniejącą nawierzchnię bitumiczną i wykonano nakładki z warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 o grubości 4cm oraz wykonano poszerzenie po lewej stronie jedni do szerokości 4.50m.
Przebudowana droga gminna to droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojkowice – Turów, gruntowa o szerokości ok. 2.50m-3.0m.
Droga przebiega w otoczeniu wydzielonych działek rolnych oraz pod zabudowę mieszkaniową. Droga ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą gminną, ul. Lawendową, (która posiada nawierzchnię bitumiczną), a kończy na skrzyżowaniu z ul. Wrocławską.

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:
ul. Wspólna
• Klasa drogi – wewnętrzna (niepubliczna)
• Kategoria ruchu – KR1
• Prędkość projektowa – Vp = 30 km/h
• Nośność podłoża – G4
• Droga – jednojezdniowa-dwukierunkowa
• Przekrój projektowany – drogowy
• Długość drogi – 693.78m
• Szerokość jezdni – 3.50m-4.50m
• Spadek jezdni – jednostronny
Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia – pełna konstrukcja:
• Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
• Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 4 cm
• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego
0/63mm o gr. 20 cm (Is>=1.0)
• Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem C1.5/2.0 gr. 30 cm
Jezdnia – nakładka:
• Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
• Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Odwodnienie projektowanych dróg odbywa się powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich, działka nr 808 AM-2” na zlecenie Gmina Jelcz-Laskowice. Termin wykonania zadania to 11.08.2022-10.10.2022. 

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich na działce nr 808 AM-2, obręb Minkowice Oławskie w gminie Jelcz Laskowice.
Zakres inwestycji obejmował:
1) przebudowę istniejącej drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem na drogę o nawierzchni bitumicznej na długości około 269 m,
2) przebudowę istniejących zjazdów i dojść – nawierzchnia bitumiczna około 76 m2,
3) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
4) zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnym.
Realizacja zadania p.t.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stanowicach i Marcinkowicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Janikowie, Bystrzycy w Gminie Oława” na zlecenie Gminy Oława. Termin wykonania zadania to 12.07.2021-31.08.2022. 

1. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stanowicach i Marcinkowicach oraz kanalizacji sanitarnej w Janikowie – Bystrzycy w gminie Oława, w ramach zadań inwestycyjnych:
1.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach
1.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca –Janików
1.3. Rozbudowa sieci wodociągowej Stanowice, Marcinkowice, Siedlce, Zakrzów, Jankowice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował:
2.1. Budowę ok. L=2466,4m Ø63-200 kanalizacji sanitarnej i ok. L=693,0 Ø40-160 wodociągu w tym:
2.1.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach: L= 1081,4 Ø63-200 kanalizacji sanitarnej i ok. L = 203,0m Ø40-110 wodociągu:
– Stanowice, ul. Marcinkowicko – Stanowicka kanalizacji sanitarnej ok. L=380,0m w tym: Ø200 = 259 m (144,0m budowa i ok.115,0m przebudowa); Ø160=121,0m oraz wodociągu ok. L=203,0m w tym: Ø 110 ok.14,0m Ø40ok.189,0m
– Marcinkowice, ul. Sportowa ok. L=170,0m w tym: Ø200=93,0m Ø160=12,0m Ø63=65,0m oraz 2 kpl przepompowni przydomowych
– Marcinkowice, ul. Szkolna ok. L=209,0m w tym: Ø200= 162,0m Ø160=47,0m
– Marcinkowice, ul. Akacjowa ok. L=89,5m w tym: Ø200= 71,0m Ø160=18,5m
– Stanowice, ul. Cisowa ok. L= 232,9m w tym: Ø200=232,0m
2.1.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca-Janików: ok. L=1385,0 m Ø160-200 kanalizacji sanitarnej:
– Janików, ul. Minkowicka ok. L=664,0m w tym: Ø200= 561,0m Ø160=103,0m
– Bystrzyca, ul. Słoneczna ok. L=201,0m w tym: Ø200= 171,0m Ø160=30,0m
– Bystrzyca, ul. Dobra, Miła ok. L=304,0m w tym: Ø200= 246,0m Ø160=58,0m
– Bystrzyca, ul. Tęczowa ok. L=216,0m w tym: : Ø200= 175,0m Ø160=41,0m
2.1.3. Rozbudowa sieci wodociągowej Stanowice, Marcinkowice, Siedlce, Zakrzów, Jankowice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów : ok. L= 490,0m Ø160 wodociągu
– Stanowice ul. Cisowa ok. L=490,03m Ø160
wraz z – odtworzeniem nawierzchni, – inspekcją kanałów na CD/DVD, – badaniem wody , wydajności hydrantów, – kosztami włączenia się do sieci, – dokumentacją geodezyjną powykonawczą 3 szt. papierowo + 1 egz. na CD w pdf, -Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie/przyjęcia przez organ zgłoszeń o zakończeniu robót bez sprzeciwu,
2.2. Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmował również:
– zabezpieczenie terenu robót i wokół obiektu na czas trwania robót
– zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
– opracowanie planu BIOZ,
– powiadamianie zarządców sieci i właścicieli działek i uzyskiwanie ich zgód na wykonanie robót,
– zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami,
– w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego
– wszelkie koszty uzyskania, zajęcia i organizacji ruchu i oznakowania pasów drogowych,
– koszty włączenia przedmiotu robót do istniejącej sieci,
– pompowanie wody z wykopów (stanowi koszt wykonawcy),
– przywrócenie terenu wokół obiektów do stanu pierwotnego,
– odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami,
– koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm oraz warunkami wydanymi przez zarządców sieci,
– koszty związane z opłatami za wodę i odpady,
– ubezpieczenie placu budowy,
– prowadzenie obsługi geodezyjnej,
– koszty badania wody i wydajności hydrantów,
– wszelkie koszty związane z odbiorami robót przez odpowiednie służby,
– koszty związane z wypełnieniem wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych, w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem kosztów wynagrodzenia i prac archeologa.
– uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą – operat kolaudacyjny.
– Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego.
– Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności z właściwymi podmiotami związanych przekroczeniem rzeki, cieków oraz rowów, wszelkie koszty związane z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami robót przez odpowiednie służby i właścicieli istniejącej infrastruktury.
– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Rybackiej do mostu na rzece Oława przy ul. Lipowej w mieście Oława” na zlecenie Gminy Miasta Oława. Termin wykonania zadania to 25.08.2021-31.08.2022. 

 Realizacja obejmowała:

 • budowę ścieżki rowerowej o długości ok.1,6 km,
 • powierzchnia nawierzchni bitumicznej – ok. 2 800 m2,
 • powierzchnia nawierzchni z płytek chodnikowych – ok.200 m2.
 • przełożenie istniejącego chodnika o łącznej powierzchni 90m2 w zakresie: zdjęcie i oczyszczenie kostki, wyrównanie i zagęszczenie podłoża , ponowne ułożenie rozebranej kostki na warstwie mączki kamiennej gr 3 cm (należy przyjąć że ok. 5 % kostki należy wymienić na nową). Wypełnienie spoin,
 • ułożenie obrzeży,
 • wykonanie koryta, 
 • wykonanie nasypów oraz konstrukcji ścieżek,
 • wykonanie bitumicznej nawierzchni ścieżek,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa ul. Jankowickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach” na zlecenie Gminy Oława. Termin wykonania zadania to 01.09.2021-28.06.2022. 

1. Przedmiotem zamówienia była przebudowa ul. Jankowickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach.

2. Przedmiot zamówienia obejmował:
1) Roboty drogowe obejmowały wykonanie 291,5m nawierzchni drogi o szer. 5m z kostki betonowej gr.8 z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej gr. 8 cm i wjazdami na posesję. Ponadto regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, studni kanalizacyjnych studzienek dla zaworów wodociągowych. Docelowe oznakowanie zgodnie z organizacją ruchu.
2) Kanalizacja deszczowa Kanał grawitacyjny fi 500  -284m , fi 200 PCV SN8 64m ze studniami fi 1200 szt. 8 i 1500 z metrowym osadnikiem szt. 1. Rurociąg tłoczny fi 63 SDR17 z przepompownią z polimerobetonu fi 1200 i zasilaniem. Włączenie kanału tłocznego do istniejącej studni w ul. Cichej.
3) Oświetlenie drogowe sieć kablowa YAKXS 5×25 o długości ok. 355m, – Słupy oświetleniowe o wys. 6m aluminiowe ocynkowane z oprawą drogową ledową 50W 13 szt. Oświetlenie przejścia dla pieszych – inna oprawa na słupie.
4) Rozbudowa wodociągu do dz.nr 230/184 sieć wodociągowa –opaskonawiertka na rurę PE fi 110/40, kanał boczny z PE 40mm dł. 11 m zakończony zasuwą.

3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmował:
– wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego, oznakowaniem drogi, wprowadzenie ruchu zastępczego;
– przygotowaniem harmonogramu robót na żądanie inwestora;
– koszty związane z odwodnieniem terenu i ewentualne pompowanie wody z wykopów;
– koszty związane z rozwiązaniem wszelkich kolizji wynikłych podczas prowadzenia robót;
– zagospodarowanie nadmiaru gruntu i innych odpadów zgodnie z ustawa o odpadach;
– badanie zagęszczenia gruntu;
– ewentualne pompowanie wody z wykopów;
– koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm
i przepisów prawa np. próby ciśnieniowe, rozruch przepompowni;
– pokrycie kosztów związanych z korzystania z wody, energii elektrycznej;
– pokrycie kosztów wszelkich uzgodnień z odpowiednimi instytucjami;
– naprawę napotkanych i uszkodzonych w czasie robót urządzeń melioracyjnych;
– ubezpieczeniem placu budowy;
– zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy oraz ewentualne przedodbiorowe czyszczenie nawierzchni;
– przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego;
– zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie planu BIOZ;
– prowadzenie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 3 komplety map powykonawczych;
– wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 szt.

Realizacja bardzo dużej inwestycji „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic  – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” na zlecenie Gminy Ścinawa w okresie 28.05.2020-20.05.2022.

Realizacja obejmowała:

 • remont i przebudowę istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową nowych przyłączy,
 • remont i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych sieci i przyłączy,
 • odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz odwonienia płyty rynku,
 • wycinkę zieleni istniejącej, kolidującej z inwestycją,
 • rewitalizację terenu na działce nr 303/4 wraz z istniejącym parkingiem, budową szaletu miejskiego i lokalizacją placu zabaw,
 • remont istniejących utwardzeń w obrębie inwestycji,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenu z remontem oraz wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją układu komunikacyjnego,
 • remont i rewitalizacja płyty rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii wraz z lokalizacją małej architektury (ławki, donice, fontanna, tablice informacyjne) oraz zielenią niską.

Przy okazji wykonywana jest również sieć gazowa, której inwestorem jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. 
Rewitalizacja centrum miasta prowadzona była w obrębie następujących ulic (lub ich części): Mickiewicza, Rynek, Grodzka, Orla, 1 Maja.

Gmina Ścinawa

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie poprawy nawierzchni chodnika w miejscowości Nowojowice – etap od II do V” na zlecenie Urzędu Gminy w Żórawinie. Projekt przewidywał remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Nowojowice. Chodniki mają długość ETAP II – 120,03m ,ETAP III – 71.68m, Etap IV – 113.99m+ 50.20m i ETAP V – 183.27m. Chodniki przylegają do krawędzi istniejącej jezdni i oddzielone są od jezdni krawężnikiem betonowym ciężkim wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej, a od strony zabudowań chodniki ograniczone zostały obrzeżem betonowym. Ukształtowanie wysokościowe chodnika zaprojektowano ok. 12 cm ponad krawędzią jezdni. Projekt przewidywał sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni drogi wojewódzkiej na szerokości 1.0m-2.0m oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej, na tym odcinku, o grubości 5 cm. Remontowany chodnik ma szerokość 2.0 m z wyjątkiem zwężeń wynikających z ograniczeń terenowych. W pobliżu przejść dla pieszych i na peronach autobusowych zaprojektowano oznakowanie dla niewidomych z kostki betonowej integracyjnej gr. 8 cm koloru żółtego z oznakowaniem dotykowym. Na przejściach dla pieszych zaprojektowano obniżenie chodnika i krawężnika do 2 cm ponad krawędzią jezdni. W pobliżu istniejącego murowanego ogrodzenia w miejscach, gdzie przestrzeń jest węższa niż 0.50m zaprojektowanie wypełnienie przestrzeni między obrzeżem, a licem ogrodzenia z białych otoczaków ułożonych na niezbrojonej płycie betonowej C8/10 o grubości 10 cm. W ramach remontu chodnika projekt przewidywał remont istniejących zjazdów. Zjazdy, których spadek podłużny jest większy niż 3% należy przełamać tak by na części zjazdu, po której chodzą piesi, spadek poprzeczny chodnika wynosił max 3%. Wykonany został w latach 2020-2021 etap I wynoszący 197,69m. Termin wykonania zadania to 18.06.2021-17.05.2022. 

 Realizacja obejmowała:

 • ściąganie nawierzchni starego chodnika,
 • korytowanie,
 • wykonanie podbudowy,
 • położenie krawężników i obrzeży,
 • wykonanie nowych wpustów ulicznych,
 • wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów,
 • sfrezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • położenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym – ZOL w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grodkowie o wolnostojący szyb windy zewnętrznej, o wymiarach zewnętrznych 2,75 x 3,65 m i wysokości 10,18 m. Ponadto, w ramach zamówienia należy przebudować kanalizację sanitarną i instalację elektryczną oraz drogę wewnętrzną w obrębie windy. Termin wykonania zadania to 05.08.2021-20.12.2021. 

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórka istniejącej windy,
 • budowa szybu betonowego windy wraz z wykonaniem elewacji,
 • dostawa i montaż dźwigu szpitalnego o udźwigu Q = 1600 kg,
 • przebudowa stref wejściowych przed windą,
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki betonowej,
 • roboty elektryczne wewnątrz budynku.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drzemlikowicach ul. Osiedlowa, w gminie Oława” na zlecenie Gminy Miasta Oława. Termin wykonania zadania to 08.09.2021-13.12.2021. 

 Realizacja obejmowała:

 • wykonanie wykopów pod kanalizację sanitarną,
 • budowa kolektora głównego fi 200,
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego fi 160,
 • wykonanie studni plastikowych i betonowych,
 • zasypka i utwardzenie terenu po wykopach.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego I Zajączka w Opolu” na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Zadanie polegało na pełnym remoncie dróg i chodników w obrębie dzielnicy Generalskiej w Opolu. Termin wykonania zadania to 27.05.2021-27.11.2021. 

 Realizacja obejmejmowała:

 • budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów,
 • zawężenie jezdni ulicy Zajączka z 5,50 m na 5,00 m na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego z 5,50 m na 4,50 m na odcinku od ul. Zajączka do ul. Nysy Łużyckiej,
 • regulację wysokościową studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej i gazowej,
 • nasadzenie drzew w donicach i ustawienie ich na chodnikach przy zewnętrznej krawędzi chodnika,
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych na nowe.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzezinkach” na zlecenie Gminy Jelcz-Laskowice. Przedmiotem zamówienia było przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzezinkach o długości ok. 0,63 km, na działkach nr 41/37, 44, 62 AM-1 obręb Brzezinki w gminie Jelcz-Laskowice. Termin wykonania zadania to 29.09.2021-26.11.2021. 

 Realizacja obejmowała:

 • przebudowę istniejącej drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem na drogę o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę zjazdów i dojść na przyległe posesję o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę poboczy z kruszywa łamanego,
 • zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Realizacja zadania p.t.: „Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków. Zadanie polegało na wykonaniu nowej drogi wraz z nasypem, nową kanalizacją teletechniczną, przepustu oraz rowów. Przedmiotem zamówienia była budowa dróg gminnych w Grodkowie o długości 491 mb, łączących ulicę Wrocławską z ulicą Traugutta, mających stanowić docelowo dojazd do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie oraz do działek budowlanych. Termin wykonania zadania to 08.06.2021-20.11.2021. 

 Realizacja obejmowała:

 • budowę nasypu pod konstrukcję drogi,
 • budowę nowej kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami,
 • budowę przepustu przez drogę,
 • wykonanie konstrukcji drogi ze stabilizacji cementowo-piaskowej i tłucznia,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z dwóch warstw betonu asfaltowego: AC16W – 8 cm oraz AC11S – 5 cm,
 • wykonanie rowów wraz z umocnieniami,
 • wykonanie utwardzonych poboczy z tłucznia.

Realizacja zadania w formule “zaprojektuj i buduj” p.t.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach – część II”. Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji kanalizacji na jej podstawie. Inwestorem przedsięwzięcia była spółka Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., termin wykonania prac to 09.06.2020-29.10.2021.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie w ramach Kontraktu kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
 • zrealizowanie robót niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU),
 • zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie:
 • ok. 4,6 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz uzbrojeniem, w tym 2 kpl. przepompowni ścieków sieciowych i 2 kpl. przepompowni ścieków przydomowych,
 • zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu,
 • odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym),
 • wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu.

Realizacja zadania w formule “zaprojektuj i buduj” p.t.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach – część II, etap II”. Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji kanalizacji na jej podstawie. Inwestorem przedsięwzięcia była spółka Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., termin wykonania prac to 18.03.2021-31.08.2021.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie w ramach Kontraktu kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
 • zrealizowanie robót niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU),
 • zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie:
 • ok. 530 m nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz uzbrojeniem,
 • zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu,
 • odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym),
 • wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu.

Realizacja zadania p.t.: „Podniesienie standardu dróg gminnych – część 4 GNOJNA” oraz „Podniesienie standardu dróg gminnych – część 9 MIKOŁAJOWA” na zlecenie Gminy Grodków. Termin wykonania zadania to 05.08.2021-29.10.2021. 

 Realizacja obejmowała:

 • korytowanie,
 • wykonanie podbudowy:
  – Gnojna: stabilizacja, tłuczeń;
  – Mikołajowa: piasek, tłuczeń;
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie poboczy utwardzonych z tłucznia.

Realizacja zadania p.t.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106” na zlecenie Gminy Olszanka. Termin wykonania zadania to 26.05.2021-10.08.2021. Zakres prac: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty ziemne; wykonanie jezdni; roboty wykończeniowe.

Realizacja obejmowała:

 • korytowanie wraz z wywozem urobku,
 • wykonanie konstrukcji drogi z piasku oraz tłucznia,
 • oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego składającej się z dwóch warstw: AC16W – 5 cm i AC11S – 4 cm,
 • regulację urządzeń obcych,
 • wykonanie utwardzonych poboczy z tłucznia.

Zadanie polegało na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455 na długości ~731,9 m w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach. Zadanie p.t.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach” na zlecenie Gminy Jelcz-Laskowice w okresie 27.11.2020-30.07.2021.

Realizacja obejmowała:

 • przebudowę nawierzchni dróg z betonu asfaltowego i kostki betonowej, w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoka autobusowa, zjazdy, jezdnia,
 • prace w zakresie odwodnienia dróg, w tym: studzienki rewizyjne, przykanaliki, wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe, czyszczenie istniejącej kd,
 • roboty towarzyszące, w tym: zabezpieczanie istniejących sieci, regulacja istniejących urządzeń technicznych,
 • prace w zakresie terenów zielonych,
 • wykonanie oznakowania dróg (tymczasowa organizacja ruchu, stała organizacja ruchu),
 • operat kolaudacyjny wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Lokalizacja zadania:
droga wojewódzka nr DW455, m. Jelcz-Laskowice, ul. Oławska (odcinek za skrzyżowaniem z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Ogrodową), działki nr 1, 17 AM-14, 83 AM-11, 40 AM-13, obręb Jelcz.

Realizacja zadania „Wykonanie chodników wraz ze zjazdami w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Oława” na zlecenie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie w okresie 08.04.2020-31.12.2021. Umowa ramowa obejmowała sukcesywne, dostosowane do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława w miejscowościach: Zakrzów, Oleśnica Mała, Niwnik, Chwalibożyce, Jaczkowice, Owczary.

Realizacja obejmowała:

Dział 1. Wykonanie chodników w ilości 2450,0 m2 polegało na:

 • wykonaniu koryta o gł. 30 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne,
 • podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-31 mm gr 10 cm,
 • kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym – typ bruk dolnośląski szary,
 • ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
 • ułożenie krawężników kamiennych z odzysku na ławie betonowej z oporem,
 • włożenie obrzeży betonowych 8×30 na ławie z oporem,
 • włożenie obrzeży betonowych z odzysku na ławie z oporem,
 • plantowanie poboczy (humus).

Dział 2. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej w ilości 500,0 m2 polegało na:

 • wykonaniu koryta o gł. 40 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne,
 • podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm,
 • kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym – typ bruk dolnośląski szary.

Dział 3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 1547,0 m2 polegało na:

 • wykonaniu koryta o gł. 40 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne,
 • podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm,
 • kostka kamienna 20×20 z odzysk na miale kamiennym,
 • kostka kamienna 10×10 na miale kamiennym lub 4×6,
 • włożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem,
 • plantowanie poboczy (humus).

Dział 4. Roboty towarzyszące polegające na :

 • regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych,
 • regulacja pionowa skrzynek na zaworach wodociągowych i gazowych,
 • regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
 • rozebranie krawężników kamiennych,
 • rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30×30 i 50×50,
 • rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 20×20.

Realizacja zadania „Wykonanie remontu Baszty w Niemczy” na zlecenie Gminy Niemcza  w okresie 03.08.2020-15.09.2021. Remont Baszty (powierzchnia zabudowy budynku – około 85,7 m2, kubatura – około 1267 m3).

Realizacja obejmowała:

 • wymianę istniejących stropów drewnianych nad I i II piętrem na stropy z płyt WPS,
 • naprawę i ewentualne wzmocnienie stropu nad parterem,
 • wymianę schodów drewnianych na żelbetowe o szer. 1,20 m,
 • ocieplenie połaci dachu wełną mineralną grub. 20 cm,
 • wymianę posadzek i podług,
 • wymianę stolarki okiennej na okna z tworzywa sztucznego w tych samych gabarytach i podziałach co istniejące,
 • wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych,
 • naprawę i renowację elewacji wraz z naprawą i przemurowaniem ścian zewnętrznych i wymianą tynków zewnętrznych oraz wykonaniem ocieplenia budynku,
 • naprawę schodów zewnętrznych,
 • naprawę i uzupełnienie fragmentów istniejących murów kamiennych obronnych od strony skweru,
 • wykonanie niewielkiej przybudówki przy budynku baszty, uzupełniającej jej funkcjonalność,
 • wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, instalacji wentylacji,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Realizacja zadania „Budowa Cmentarza Parafialnego przy ulicy Zabrodzkiej we Wrocławiu” na zlecenie Parafii Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej we Wrocławiu  w okresie 09.11.2020-30.04.2021. Realizacja obejmowała budowę ścieżek przepuszczalnych, nieprzepuszczalnych, kanalizacji deszczowej, zjazdu na drogę oraz fundamentów.

Realizacja obejmowała:

 • korytowanie pod ścieżki,
 • ułożenie warstw konstrukcyjnych – stabilizacja piaskowo-cementowa, kamień hydrotechniczny 70/150, tłuczeń 0-31,5, tłuczeń 0/63,
 • ułożenie obrzeży betonowych 8×25,
 • ułożenie warstwy nawierzchni ścieżek z mączki kamiennej,
 • wybudowanie kanalizacji deszczowej,
 • ułożenie krawężników betonowych o szerokości 15 cm,
 • ułożenie kostki betonowej,
 • budowę fundamentów pod kolumbaria oraz pod filary zadaszenia,
 • plantowanie ziemi i profilowanie terenu.

Realizacja zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kutrowskiego 6 w Oławie” na zlecenie Gminy Miasta Oława w okresie 21.07.2020-30.09.2021.

Realizacja obejmowała:

 • remont elewacji ( w tym częściową termomodernizację obiektu),
 • remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej i wprowadzenie dodatkowych okien połaciowych,
 • remont istniejących kominów wentylacyjnych , dymowych i spalinowych oraz budowę dodatkowych , brakujących kominów,
 • wymianę istniejącej , zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • wykonanie zbiorczej instalacji telewizyjnej  i domofonowej , montaż anteny zbiorczej,
 • wymianę zewnętrznych opraw oświetleniowych,
 • wymianę i uporządkowanie szyldów, reklam, numerów ewidencyjnych i drzwiczek skrzynek przyłączeniowych,
 • budowę zadaszeń nad wejściami do budynków,
 • wymianę pionów wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz budowę dodatkowych , brakujących pionów,
 • montaż instalacji gazowej do kotła gazowego i kuchenki ( w części lokali mieszkalnych),
 • wyburzenie wolnostojącego budynku gospodarczego,
 • zmianę sposobu użytkowania części poddasza na lokal mieszkalny,
 • wykonanie instalacji dla głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • przebudowę istniejących rozdzielnic,
 • przebudowę WLZ – tów,
 • remont instalacji elektrycznych,
 • wykonanie oświetlenia awaryjnego,
 • zamontowanie autonomicznych czujek czadu i gazu.

Realizacja zadania „Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja w Opolu” na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w okresie 12.08.2020-30.06.2021. Przedsięwzięcie polegało na przebudowie chodnika z zaznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego, remoncie nawierzchni istniejących zjazdów oraz miejsc postojowych. Przedmiotowe zadanie zostało podzielona na dwa zakresy. Pierwszy zakres dotyczy – roboty budowlane na odcinku ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do ul. Rejtana po stronie prawej (numery parzyste), a drugi zakres – roboty budowlane na odcinku ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do ul. Rejtana po stronie lewej (numery nieparzyste).

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę konstrukcji nawierzchni: chodników, zjazdów, parkingów, krawężników i obrzeży (kruszywo, kostka betonowa, płyty betonowe, asfalt, kostka granitowa),
 • zdjęcie humusu,
 • wymianę lub naprawę krawężników (krawężniki granitowe szerokości 15 cm),
 • przebudowę i budowę chodników oraz ścieżek rowerowych (kostka betonowa typu holland, kostka granitowa, nawierzchnie asfaltowe z czerwonej i czarnej masy bitumicznej),
 • przebudowę miejsc postojowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, zaktualizowanie (jeśli zajdzie konieczność) projektu stałej organizacji ruchu,
 • zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, gazociągu oraz kabli energetycznych i teletechnicznych,
 • tereny zielone – m.in. wycinka drzew i nasadzenia zastępcze,
 • przesunięcie wpustu odwodnienia,
 • przesunięcie postoju rowerów,
 • przesunięcie wiaty przystankowej.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo- rowerowych i ścieżek rowerowych w mieście Oława (na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z drogą krajową nr 94)” na zlecenie Gminy Miasta Oława w okresie  12.05.2020-30.10.2020.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 800 mb,
 • rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 4350 m2,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 750 m2,
 • rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 60 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 5180 m2,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 5180 m2,
 • stabilizacja kruszywa cementem – Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm – 5180 m2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm – 5180 m2,
 • ułożenie obrzeża betonowe 8×30 cm – 2270 mb,
 • ułożenie krawężnika betonowego 15×30 cm – 302 mb,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 3795 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej starobruk dolnośląski – 1295 m2,
 • wykonanie przejść dla pieszych z masy bitumicznej – 232 m2,
 • wykonanie terenów zielonych – 2650 m2,
 • regulacja studzienek – 46 szt.,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wymiana sygnalizacji na przejściach dla pieszych,
 • położenie kabla oświetleniowego – 1271,92 mb,
 • montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami – 49 szt.

Realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jegłowa” na zlecenie Gminy Przeworno w okresie  16.09.2020-23.10.2020. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jegłowa, zlokalizowanych na działkach nr 153/1; 170; 192/9 i 194.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 980 mb,
 • roboty ziemne – korytowanie – 2940 m2,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2940 m2,
 • wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm – 2940 m2,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm – 2940 m2,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 2940 m2,
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej – 8 mb.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi” na zlecenie Gminy Olszanka w okresie  03.08.2020-21.10.2020. Inwestycja polegała na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, która w większości była drogą gruntową, a na odcinku zabudowanym- asfaltową. Wykonano cementową stabilizację gruntu na miejscu, podbudowę z kamienia oraz dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 624 mb,
 • roboty rozbiórkowe – 700 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 1240,25 m3,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2842,25 m2,
 • stabilizacja podłoża cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm – 2717,78 m2,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm – 2543,51 m2,
 • wykonanie zjazdów z kostki kamiennej – 25 m2,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 622 m2,
 • wycinkę drzew,
 • wykonanie terenów zielonych – 624 m2.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z infrastrukturą drogową na ul. Wiejskiej w mieście Oława” na zlecenie Gminy Miasta Oława w okresie  08.06.2020-30.10.2020.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 150 mb,
 • rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 30 m2,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 240 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 538 m2,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 538 m2,
 • stabilizacja kruszywa cementem – Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm – 538 m2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm – 538 m2,
 • ułożenie obrzeża betonowe 8×30 cm – 348 mb,
 • wykonanie ławy betonowej pod obrzeża – 37,8 m3,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 448 m2,
 • wykonanie terenów zielonych – 100 m2,
 • regulacja studzienek – 7 szt.,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • położenie kabla oświetleniowego – 140 mb,
 • montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami – 6 szt.

Realizacja zadania „Remont elewacji budynku WKU przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Brzegu” na zlecenie Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu w okresie  29.04.2020-11.09.2020. Realizacja obejmowała:
 • rozłożenie rusztowania,
 • odbicie tynków zewnętrznych,
 • wykonanie wzmocnień nad otworami drzwiowymi,
 • przygotowanie starego podłoża,
 • przemurowanie ciągłe pęknięć zaprawą cementową,
 • wykonanie tynków zewnętrznych,
 • nałożenie podkładu pod szpachlę elewacyjną,
 • nałożenie szpachli elewacyjnej zbrojonej mikrowłóknem,
 • gruntowanie tynków zewnętrznych,
 • malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi,
 • montaż rur spustowych,
 • montaż kamer, wsporników, tablic, anten, klimatyzacji wraz z instalacją,
 • rozebranie i zerwanie posadzki cementowej z płytkami,
 • wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami,
 • montaż balustrad balkonowych,
 • wykucie krat okiennych i ościeżnic,
 • montaż okien z drewna klejonego,
 • montaż krat stalowych,
 • montaż i renowacja drzwi drewnianych,
 • wykonanie iniekcji,
 • izolacja ścian fundamentowych,
 • montaż naświetlaczy okien piwnicznych,
 • wykonanie wpustów, podbudowy i nawierzchni przy budynku (naświetlacze),
 • naprawa dachu,
 • renowacja schodów do piwnicy,
 • montaż instalacji odgromowej,
 • montaż instalacji dozorowej,
 • poprowadzenie zasilania bramy,
 • wykonanie i wdrożenie organizacji ruchu.
Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Węgry- część II” na zlecenie Gminy Żórawina w okresie  12.03.2020-12.08.2020. Inwestycja polegała na wykonaniu jednostronnego chodnika składającego się z czterech odcinków zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Węgry (droga powiatowa 1954D). Realizacja obejmowała:
 • budowę czterech odcinków chodnika o długości: 32,23 m, 228,52 m, 167,08 m, 156,46 m,
 • korytowanie,
 • wykonanie podbudowy chodnika – piasek, kruszywo 0/31,5 mm,
 • ułożenie krawężnika przy jezdni,
 • wykonanie ścieku przy jezdni z betonowej kostki 16x16x16,
 • ułożenie obrzeży betonowych,
 • poszerzenie istniejącej jezdni – konstrukcja (stabilizacja, beton cementowy, kruszywo) i nawierzchnia (AC11W, AC11S),
 • frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • układanie kostki prostokątnej typu Holland – szerokość chodników 2m,
 • wykonanie odwodnienia liniowego na wjazdach na posesje.
 

Realizacja zadania „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej”. Budowa na zlecenie Gminy Oława w okresie 12.11.2019-27.12.2019.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę starych podłóg i położenie nowych posadzek,
 • wykonanie ścian działowych,
 • zbijanie starych, popękanych tynków,
 • położenie nowych tynków na ścianach – cementowo-wapiennych i mozaikowych tynków strukturalnych,
 • remont sufitów z zastosowaniem technologii podwieszanej,
 • malowanie ścian wewnętrznych,
 • wykonanie okładziny podłogowej z PCV,
 • montaż okien drewnianych,
 • montaż poręczy ułatwiających poruszanie,
 • demontaż i montaż armatury białej,
 • montaż nowej pompy w kotłowni,
 • demontaż i montaż grzejników z osprzętem,
 • wymiana instalacji kanalizacyjnej i c.o. na nową,
 • demontaż w pomieszczeniach opraw świetlówkowych, przewodów kabelkowych, gniazd,
 • wykonanie bruzd, przebijanie otworów w ścianach i stropach,
 • układanie przewodów kabelkowych,
 • montaż opraw, instalacja gniazd, zaprawianie bruzd, instalacja połączeń wyrównawczych,
 • renowacja zabytkowych schodów,
 • renowacja drzwi wejściowych i wewnętrznych,
 • zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót,
 • przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia budowy.

Realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie” na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w okresie  06.03.2020-15.09.2020. Realizacja obejmowała:
 • docieplenie ścian,
 • docieplenie dachu,
 • docieplenie stropu,
 • docieplenie podłogi na gruncie,
 • wymianę instalacji CO,
 • budowę instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej.
 

Realizacja zadania „Remont drogi gminnej nr 111588D w miejscowości Domaniów” na zlecenie Gminy Domaniów w okresie  24.12.2019-22.05.2020. Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu drogi gminnej nr 111588D zlokalizowanej w
centralnej części miejscowości Domaniów.

Realizacja obejmowała:

 • frezowanie starej nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie konstrukcja chodników -piasek, tłuczeń,
 • wykonanie nawierzchni chodników – kostka betonowa Holland,
 • ułożenie krawężników betonowych,
 • ułożenie obrzeży betonowych,
 • ułożenie ścieku przykrawężnikowego,
 • odwodnienie zjazdu,
 • ułożenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie remontu przepustów,
 • montaż barierek,
 • montaż słupa oświetleniowego,
 • wykonanie poboczy z zagęszczonego tłucznia,
 • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wyniesione przejścia dla pieszych, interaktywne oznakowanie przejść dla pieszych, tablica mierząca prędkość pojazdów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żórawina (ul. Gimnazjalna, Księżycowa i Słoneczna)”. Budowa na zlecenie Gminy Żórawina w okresie 18.12.2019-01.08.2020. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie wrocławskim i obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny Żórawina, działki numer ewidencyjny: 117, 118/9, 119/2, 119/3, 120/2, 120/21, 120/22, 121/11, 121/8, 126/18, 126/23, 134/1, 723/2, 723/26, 723/39, 723/52. Inwestycja polegała na budowie nowej kanalizacji deszczowej, wykonaniu konstrukcji dróg i chodników oraz ich nawierzchni. Łączna długość dróg klasy L, kategoria ruchu KR1 wykonanych w jednym ciągu – 1093,84 m.

Realizacja obejmowała:

 • ul. Gimnazjalna – na odcinku km 0-133,25 – km 0+000,00 wykonano chodnik oraz przebudowę zjazdów do posesji po stronie prawej natomiast na pozostałym odcinku (km 0+000,00 – km 0+316,25) wykonano drogę o szerokości 6.0 m, która ograniczona jest z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym z obustronnym chodnikiem szerokości 2,0m. Ulica Gimnazjalna przecina się z: ul. Słoneczną w km 0+085.79, ul. Księżycową w km 0+170.66, ul. Gwiaździstą w km 0+259.32,
 • ul. Słoneczna – wykonano drogę o szerokości 5.00 m ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym po obu stronach jezdni. Na całej długości drogi zrealizowano chodnik po lewej stronie jezdni o szerokości 2.0 m, natomiast na odcinku ok. km 0+119.11 – km 0+351.99 chodnik również po prawej stronie o szerokości 2.0 m. Ulica Słoneczna przecina się z ul. Gimnazjalną w km 0+131.89,
 • ul. Księżycowa – pwykonano drogę o szerokości 6.0 m ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym po obu stronach jezdni. Na całej długości drogi wykonano obustronny chodnik o szerokości 2.0 m. Ulica Księżycowa przecina się z: ul. Gimnazjalną w km 0+130.68, ul. Gwiaździstą w km 0+350.01, ul. Polarną w km 0+390.21.

Parametry poszczególnych elementów są następujące:

 • JEZDNIA: Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm; Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 5 cm;
  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm;
  Warstwa pospółki o zmiennej grubości;
  Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr. 22 cm
 • CHODNIK: Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – szara;
  Podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm;
  Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm;
  Warstwa pospółki o zmiennej grubości;
  Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr.10 cm
 • ZJAZDY: Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – grafitowa ;
  Podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm;
  Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm;
  Warstwa pospółki o zmiennej grubości;
  Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr.15 cm.

W celu uspokojenia ruchu wykonano:

 • wyniesione przejście dla pieszych (Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej ze Słoneczną, Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej z Księżycową, Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej z Gwieździstą i na ul. Księżycowej)
 • wyniesione skrzyżowanie (na skrzyżowaniu Księżycowej z Polarną)
 • oznakowanie aktywne przejść dla pieszych (linie wibracyjne na dojazdach do przejść, znaki pionowe na tle fluorescencyjnym, punktowe elementy odblaskowe)
 • na każdym przejściu dla pieszych są dwa progi zwalniające listwowe (U-16d) w km 0+050,10 oraz w km 0+213,97.

Zestawienie prac:

 • roboty rozbiórkowe – 6100 m2,
 • roboty ziemne (wykopy) – 11500 m3,
 • wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem – 6200 m3,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 12808 m2,
 • stabilizacja kruszywa cementem – Rm = 2,5 MPa – gr. 15 cm – 12808 m2,
 • ławy pod krawężnik z oporem, ściek, obrzeża – 320 m3,
 • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm, 15×22 cm – 2390 mb,
 • obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm – 2800 mb,
 • podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm – 11590 m2,
 • ściek z kostki betonowej gr. 16x16x16 cm – 2360 mb,
 • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC16W 5 cm – 6300 m2,
 • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC16S 4 cm – 6300 m2,
 • nawierzchnia chodników, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 5290 m2,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 160 mm – 216 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 200 mm – 12 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 315 mm – 547 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 400 mm – 308 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 500 mm – 236 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 600 mm – 12,5 mb,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 1000 – 26 szt.,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 1200 – 3 szt.,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 1500 – 1 szt.,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 500 – 51 szt.,
 • separator lamelowy z osadnikiem – 1 szt.,
 • wykonanie terenów zielonych – 3000 m2,
 • docelowa organizacja ruchu – 1 kpl.,
 • odmulenie, hakowanie dna cieku wodnego – 30 mb.

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu”. Zadanie było ostatnim etapem realizacji projektu na przebudowę ulic: Konopnickiej, Topolowej, Lipowej i Platanowej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej – ulicy Platanowej. Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę nowej konstrukcji wraz z nawierzchnią jezdni i chodników. Budowa na zlecenie Gminy Brzeg w okresie 27.11.2019-30.04.2020.

Realizacja obejmowała:

 • przebudowę części drogi gminnej nr 101212 O, tj. ulicy Platanowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Topolową do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej – teren działek nr 474/16 (zmiana numeracji działki z 474/13), 475/18, 483, obręb Brzeg-Południe,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi służącymi do odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi,
 • wykonanie w granicach pasa drogowego odcinków sieci kanalizacji deszczowej umożliwiających podłączenie do nowej sieci kanalizacji deszczowej sąsiadujących nieruchomości (bez zabudowy nowych studzienek kanalizacyjnych na działkach) oraz podłączenie do nowej sieci istniejących przyłączy prawidłowo podłączonych do likwidowanej sieci kanalizacji deszczowej (uwzględnionych na dokumentacji projektowej wykonawczej),
 • wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych,
 • wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem.

Ilości wykonanych prac:

 • ułożenie rur kanalizacji deszczowej o długości 1151,6 mb,
 • wykopy pod kanalizacje w ilości 1006,7 m3,
 • montaż 26 studni rewizyjnych,
 • montaż 34 wpustów ulicznych,
 • roboty ziemne (korytowanie) w ilości 5354,88 m2,
 • montaż drenażu podłużnego o długości 1015 mb,
 • podbudowa (stabilizacja cementowo-piaskowa, piasek, tłuczeń) w ilości 5011,44 m2,
 • ułożenie krawężników i obrzeży w ilości 2188 mb,
 • wykonanie ścieku ulicznego o długości 950 mb,
 • ułożenie nawierzchni chodników (kostka Holland) oraz nawierzchni jezdni (kostka Tetka) o powirzchni 5007,69 m2.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O ul. Opolskiej (budowa chodnika) w miejscowości Węgry na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej”. Odcinek długości 483,2 m. Zakresem zadania była budowa jednostronnego chodnika i obustronnych wjazdów na posesje oraz przebudowa włączeń dróg dojazdowych i drogi wewnętrznej. Realizacja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Ponadto przebudowano i zabezpieczono istniejące sieci teletechniczne. Budowa na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w okresie 13.11.2019-15.05.2020. Realizacja obejmowała:
 • roboty drogowe, w tym m.in.:
  • roboty rozbiórkowe,
  • prace geodezyjne,
  • roboty ziemne,
  • frezowanie nawierzchni,
  • poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej na jezdni drogi powiatowej,
  • przebudowa włączeń dróg dojazdowych,
  • konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej,
  • budowę chodnika o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
  • zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej,
  • wbudowanie krawężników betonowych i  obrzeży betonowych na ławach betonowych  z oporem,
  • wykonanie ścieku z elementów betonowych 60 x 50 cm,
  • humusowanie i obsianie trawą,
  • oznakowanie pionowe i poziome;
 • roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.:
  • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
  • rozbiórka i odtworzenie nawierzchni,
  • roboty ziemne,
  • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z próbami szczelności,
  • budowa przykanalików,
  • wykonanie odwodnienia liniowego,
  • regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu;
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych.
Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3074D od km 3+379 do km 3+992 w m. Szczawin”. Budowa na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczelinie w okresie 29.10.2019-10.12.2019. Ogólna długość odcinka drogi objętego zamówieniem – ok. 690 m, szerokość jezdni – 5,5 do 6,5 m. Realizacja obejmowała:
 • roboty pomiarowe – 613 m,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm – 2707 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 665 m3,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm – 4102 m2,
 • wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 mm – 106,25 m,
 • wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 mm – 67,75 m,
 • montaż studni rewizyjnych Ø 1000 – 4 szt.,
 • montaż studni rewizyjnych Ø 1500 – 1 szt.,
 • montaż studni rewizyjnych Ø 500 – 8 szt.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulicy i chodników wzdłuż ul. Oleskiej w Opolu z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo – rowerowej. Prace rozpoczęły się w 15.07.2019 a zakończyły się do 15.11.2019 na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu”.

Realizacja obejmowała:

Zakres I – odcinek nr 2 od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowania z ul. Leopolda Okulickiego w Opolu:

 • rozbiórka konstrukcji nawierzchni: jezdni, zatoki autobusowej, chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży,
 • zdjęcie humusu,
 • wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni i zatok autobusowych,
 • budowę krawężników granitowych i betonowych,
 • budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę nowych wpustów ulicznych,
 • regulację wysokościową studni i zaworów,
 • budowę zieleni niskiej,
 • przestawienie słupów oświetleniowych,
 • przestawienie istniejącego hydrantu,
 • demontaż i montaż wiat przystankowych, koszy na śmieci,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zawadzkiego w Grodkowie”. Budowa na zlecenie Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie 09.07.2019-15.11.2019.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę nawierzchni utwardzonych dróg i chodników,
 • roboty ziemne,
 • zabezpieczenie wykopów,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
 • budowę sieci wodociągowej przy zastosowaniu rur PEHD RC PE100 SDR17 Dn225, L=459,0 mb,
 • budowę sieci wodociągowej przy zastosowaniu rur PEHD RC PE100 SDR17 Dn90 , L=18,0 mb,
 • przełączenie przyłączy wodociągowych PEHD Dn 32-63mm , L=44,0 mb,
 • montaż hydrantów Dn 80mm w ilości 4 kpl.,
 • roboty drogowe odtworzeniowe.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki nr 256″. Budowa na zlecenie Gminy Ziębice w okresie 05.07.2019-31.10.2019.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie na poszerzeniach jezdni oraz w miejscach drogi gruntowej i miejscach postojowych warstwy odsączającej z pospółki,
 • wykonanie w ww. miejscach podbudowy,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu,
 • wykonanie podbudowy chodnika,
 • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie nasadzeń zielonych dla roślin niskopiennych, karłowych,
 • w miejscu wyjścia ze szkoły montaż barierki U-11a,
 • wymiana na odcinku remontowanej drogi kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami drogowymi,
 • demontaż istniejącego oświetlenia,
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych lamp.

 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jankowice Wielkie wraz z usunięciem kolizji z siecią NN”. Projekt zakładał wykonanie pełnej konstrukcji jezdni wraz z systemem przykanalików i cieków wodnych. Budowa na zlecenie Gminy Olszanka w okresie 04.07.2019-30.08.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy z kruszywa i pisaku,
 • wykonanie poboczy utwardzonych z tłucznia,
 • wykonanie przykanalików i przyłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie cieków wodnych z korytek betonowych prefabrykowanych ułożonych na ławie betonowej,
 • przesunięcie pięciu słupów NN.

Realizacja zadania „Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok”. Budowa na zlecenie Gminy Dąbrowa w okresie 04.07.2019-30.11.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 • oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę wraz z uprzątnięciem i utylizacją gruzu,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca i krawędzi pionowych,
 • rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
 • zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki walcem wibracyjnym,
 • posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem,
 • wykonanie nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno – bitumicznej,
 • wykonanie ścieku odwadniającego wzdłuż drogi,
 • wykonanie wzdłuż drogi pobocza z zagęszczonego tłucznia,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej: system przykanalików i studni.

“Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie”. Budowa na zlecenie Gminy Strzelin. Okres realizacji 20.02.2019-29.05.2020. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie krawężników kamiennych,
 • wykonanie nawierzchni kamiennej ciągów pieszych,
 • wykonanie odwodnienia pierzei,
 • wykonanie schodów i rampy dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie przebudowy linii oświetlenia drogowego,
 • usunięcie istniejącego drzewostanu i wykonanie nasadzeń zieleni,
 • odbudowa studni piwnicznych.

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Lwowskiej – Staw Młyński”. Przedmiotem niniejszego zamówienia była przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Niemodlinie od skrzyżowania z ul. Lwowską wraz z budową ciągu pieszo rowerowego wzdłuż stawu od ul. Wojska Polskiego oraz budową oświetlenia. Budowa na zlecenie Gminy Niemodlin w okresie 03.01.2019-31.10.2019.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej ze zjazdem na drogę gminną – ul. Lwowską, z betonu asfaltowego,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,
 • wykonanie korekty osi i niwelety jezdni,
 • utwardzenie poboczy,
 • wykonanie odwodnienia jezdni powierzchniowe,
 • wycinkę drzew i krzaków oraz zabezpieczenie istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem,
 • plantowanie oraz humusowanie skarp i terenów zieleni,
 • przestawienie słupa oświetleniowego,
 • budowę sieci energetycznej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania:  “Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie”. Budowa na zlecenie Gminy Grodków. Okres trwania 06.12.2018-31.08.2019. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę budynku Ratusza w Grodkowie, w tym: dostosowanie do nowych potrzeb organizacyjnych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń skrzydła zachodniego budynku ratusza na pomieszczenia biurowe oraz przeniesienie pomieszczeń sali ślubów z kondygnacji pierwszego piętra na kondygnację parteru.

Realizacja obejmowała:

 • wyburzenie istniejących ścian działowych przewidzianych do rozbiórki,
 • rozebranie posadzek oraz warstw podłogowych,
 • wzmocnienie stropów,
 • wydzielenie poszczególnych pomieszczeń wg projektu – wykonanie ścian działowych wraz z montażem ościeżnic projektowanej stolarki drzwiowej,
 • wykonanie szybu windy,
 • wykonanie przejść dla przewodów wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej, wod.- kan, c.o., wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
 • wykonanie sufitów podwieszonych,
 • podłączenie opraw oświetleniowych,
 • wykonanie wykończeń podłóg, ścian i sufitów,
 • podłączenie urządzeń,
 • w zakresie robót zewnętrznych: wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza dla instalacji
  wentylacji mechanicznej.

Realizacja bardzo dużej inwestycji “Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna na zlecenie Gminy Otmuchów. Okres realizacji: 15.05.2018-31.05.2019. Wykonanie w formie dwóch etapów:

 • “PRZEBUDOWA ULIC W OTMUCHOWIE: ETAP I- UL. KRAKOWSKA (NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ W KIERUNKU RYNKU), LOMPY, CICHA, ŻEROMSKIEGO, PLAC JANA PAWŁA II ORAZ ULICA ROOSEVELTA”
 • PRZEBUDOWA ULIC W OTMUCHOWIE: ETAP II- RYNEK W OTMUCHOWIE WRAZ Z ODCINKIEM ULICY NYSKIEJ (TJ. OD WIEŻY BRAMY NYSKIEJ TZW. WRÓBLA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SMOLENIA) I MICKIEWICZA, ULICĄ ZAMKOWĄ, SMOLENIA, SZKOLNĄ

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie konstrukcji jezdni oraz parkingów o nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie konstrukcji parkingów oraz ciągu pieszego z kamienia polnego,
 • wykonanie obrzeży granitowych,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie oporników granitowych,wykonanie chodników o nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • wykonanie słupków ulicznych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Realizacja kluczowego elementu infrastruktury miejskiej miasta Opola. Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II”. Inwestycja zrealizowana w okresie 29.11.2017-28.09.2019 na zlecenie Urzędu Miasta Opole.

Realizacja obejmowała:

 • prace rozbiórkowe,
 • prace związane z zagospodarowaniem zieleni wraz z nawadnianiem,
 • prace związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
 • prace związane z budową fontanny z walorami widowiskowego programu efektów świetlnych i wodnych,
 • prace związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych,
 • prace związane z wykonaniem oświetlenia i monitoringu,
 • prace związane z wyposażeniem multimedialnym placu,
 • prace związane z wyposażeniem placu (ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery, płyty z cytatami, elementy muzyczne i edukacyjne).

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Osiedleńczej oraz remont ulicy Polnej w miejscowości Żórawina” na zlecenie Gminy Żórawina w okresie 16.03.2018-30.01.2019. Inwestycja zakładała wykonanie całej konstrukcji drogowej wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami, ściekami i odwodnieniem.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy pod jezdnie, chodniki i miejsca postojowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdnie z masy bitumicznej,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie rolki ściekowej,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi i studniami rewizyjnymi.

Realizacja zadania “Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 18.10.2017-30.08.2018. Dane budynku dworca PKP, PKS:
– powierzchnia użytkowa – 466 m2,
– kubatura – 3261 m3,
– wysokość – 11,65 m.

Realizacja obejmowała:

 • roboty rozbiórkowe pomieszczeń piwnic i parteru,
 • roboty konstrukcyjno-budowlane – nadproża stalowe i betonowe,
 • roboty murowe – ścianki działowe, zamurowania i wykonywanie nowych ścian,
 • roboty izolacyjne – izolacja cieplna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, izolacja pozioma (iniekcja) ścian fundamentowych,
 • roboty tynkarskie – tynk ścian piwnic i parteru,
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka okienna PCV i ALU, ślusarka aluminiowa drzwiowa,
 • roboty posadzkowe – posadzki cementowe, z płytek ceramicznych,
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki, gładzie, malowanie, okładziny ceramiczne,
 • roboty elektryczne – instalacja oświetlenia, elektryczne, odgromowa,
 • roboty instalacyjne sanitarne – wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne,
 • wyposażenie – elektroniczne tablice rozkładu jazdy, zegar dworcowy,
 • roboty zewnętrzne – remont elewacji, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej wraz z balustradą ze stali nierdzewnej.

Realizacja zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie wraz z budową sieci deszczowej” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 08.05.2018-28.09.2018.

Realizacja obejmowała:

 • roboty rozbiórkowe:
  – nawierzchnia bitumiczna jezdni,
  – nawierzchnia chodników,
 • roboty ziemne – wykopy pod instalacje, zasypki, korytowanie,
 • wykonanie kanałów z rur PP,
 • wykonanie studni rewizyjnych betonowych,
 • wykonanie studzienek ściekowych,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie obrzeży granitowych,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie ścieku ulicznego z kostki granitowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego 7+5 cm.

Realizacja zadania „Przebudowa Drogi Gminnej Publicznej w Przylesiu Dolnym” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 17.05.2018-22.10.2018.

Realizacja obejmowała:

 • roboty ziemne – wykopy, korytowanie,
 • wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 7+5 cm,
 • wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej,
 • utwardzenie poboczy ,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • regulacja pionowa włazów kanałowych.

Realizacja zadania „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”  drugiego etapu rewaloryzacji parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu na zlecenie Gminy Brzeg w okresie 15.02.2018-07.09.2018. 

Realizacja obejmowała:

 • przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku,
 • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, siłownia terenowa),
 • budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej,
 • budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej,
 • budowę oświetlenia parkowego,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę fontanny na podkowie,
 • prace remontowe: remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca,
 • wykonanie odwodnienia części parku w rejonie ul. Armii Krajowej.

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele” na zlecenie Gminy Strzelin w okresie 04.09.2017-07.12.2017. Długość kanałów grawitacyjnych wynosi 654,9 m, w tym kanały główne DN 200 PE z rur kamionkowych, i kanały boczne do czterech posesji DN 150 PE  z rur kamionkowych. Długość kanalizacji tłocznej wynosi 684,0 m wykonanej z rur polietylenu PE100 SDR 17 zgrzewanych doczołowo o średnicach Dz 90 PE. Dwie obudowane pompownie ścieków przystosowane do pracy bez stałej obsługi, monitorowane automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę nawierzchni,
 • roboty ziemne,
 • budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
 • budowę rurociągów tłocznych,
 • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 2 przepompowni ścieków,
 • naprawę dróg i chodników,
 • budowę złączy kablowych i linii zasilającej pompownię,
 • budowę masztów radiowych i systemu sterowania pompami,
 • przewierty,
 • zagospodarowanie terenu.

Realizacja zadania „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 27.02.2017-15.09.2017. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne – wykopy,
 • oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,
 • budowę nasypów wraz z zagęszczeniem,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • stabilizację kruszywa cementem,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • wykonanie wzmocnienia rowu z płyt betonowych,
 • wykonanie drenażu,
 • regulacja włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
 • wykonanie odwodnienia liniowego,
 • wykonanie kanałów z rur PP i PVC,
 • wykonanie studni rewizyjnych i ściekowych,
 • wykonanie terenów zielonych.

Realizacja zadania “Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)” w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Placem M. Kopernika w Opolu i remontu schodów łączących Mały Rynek z Placem m. Kopernika w Opolu na zlecenie Miasta Opole w okresie 06.10.2016-19.05.2017. 

Realizacja obejmowała:

1. Remont placu dolnego:

 • roboty rozbiórkowe i ziemne,
 • regeneracja stopnic,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych pod płyty i schody,
 • montaż stopnic i płyt granitowych na placu pośrednim i dolnym,
 • fugowanie i impregnacja,
 • regeneracja ściany ceglanej muru oporowego,
 • remont kanalizacji deszczowej.

2. Remont schodów:

 • demontaż i montaż wraz z renowacją płyt i stopnic oraz kamiennych nakryw na murach wokół schodów,
 • oczyszczenie (hydropiaskowanie) konstrukcji żelbetowej płyty od góry i spodu oraz murów betonowych,
 • oczyszczenie stopni kamiennych schodów wejściowych do kościoła,
 • naprawa murów i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej,
 • wykonanie izolacji i warstw podbudowy na placu górnym i na biegach schodowych,
 • fugowanie i impregnacja płyt i stopnic kamiennych.

Realizacja zadania „Remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego drogi “Henrykowskie Buki” w tym drogi gminnej” na zlecenie Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków w okresie 01.03.2014-17.04.2015. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty przygotowawcze – tyczenie, rozbiórka podbudowy, usunięcie humusu,
 • roboty ziemne – wykop i nasyp,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • wykonanie wzmocnienia podłoża z geowłókniny oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni z geosiatki,
 • wykonanie podbudowy,
 • przebudowanie odwodnienia,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem” na zlecenie Miasta Rybnika w okresie 11.02.2014-30.10.2014. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Rybnika. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową przebudowę miejskiego deptaka na osi bazylika p.w. św. Antoniego-rynek oraz terenów przyległych, mająca na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki tego obszaru.

Realizacja obejmowała:

 • ułożenie nowej nawierzchni deptaka, w tym wydzielenie tzw. strefy aktywności oraz stref 5 placów tematycznych,
 • budowę nowej fontanny na placu przed Bazyliką p.w św. Antoniego,
 • wymianę oświetlenia,
 • zwiększenie ilości miejsc do siedzenia,
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
 • niezbędna przebudowa istniejącego układu drogowego,
 • nagłośnienie tworzonego “Placu wody”,
 • wykonanie kanałów sanitarnych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery, słupki.

Realizacja zadania „Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Wodnej, Podwale, Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą” na zlecenie Gminy Miasta Sieradz w okresie 24.06.2013-27.06.2014.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie ścieków granitowych,
 • wykonanie parkingów,
 • wykonanie chodników z płyt granitowych i kostki granitowej,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie elementów małej architektury i zieleni – kosze na śmieci, ławki, drzewa.