Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i buduj” p.t.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach – część II”. Zadanie polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji kanalizacji na jej podstawie. Inwestorem przedsięwzięcia są Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., termin wykonania prac to 09.06.2020-30.06.2021.

Realizacja obejmuje:

 • wykonanie w ramach Kontraktu kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
 • zrealizowanie robót niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU),
 • zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
 • ok. 4,6 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz uzbrojeniem, w tym 2 kpl. przepompowni ścieków sieciowych i 2 kpl. przepompowni ścieków przydomowych,
 • zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu,
 • odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym),
 • wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu.

Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i buduj” p.t.: „Budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” ciągów pieszo-rowerowych wraz z parkingiem P&R (park & ride) i B&R (bike & ride) na terenie gminy Żórawina – II etap”. Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie dróg dla rowerów
wraz z budową infrastruktury rowerowej w miejscowości Żórawina. Inwestorem zadania jest Gmina Żórawina, termin wykonania prac to 25.09.2020-30.06.2021.

Zakres przedmiotu zamówienia:

 • projekt budowlany dróg dla rowerów,
 • projekt budowlany dla parkingu P&R (park & ride) i B&R (bike & ride) ul. Kolejowa przy dworcu kolejowym – teren PKP,
 • dokumentację  wykonawczą,
 • przedmiar robót,
 • dokumentację powykonawczą,
 • instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje stanowiskowe
  urządzeń,
 • badania i analizy uzupełniające,
 • weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej,
 • uzgodnienia i decyzje administracyjne,
 • mapy do celów projektowych,
 • projekty i koncepcje Zamawiającego,
 • wizytacja terenu budowy,
 • ➔ Drogi dla rowerów poza jezdnią
       ◆ Aleja Niepodległości – 536,32m,
       ◆ ul. Kolejowa – 83,27m.
  ➔ Parking P&R (park & ride) i B&R (bike & ride)
       ◆ ul. Kolejowa przy dworcu kolejowym 1 kp.

Szacunkowe zestawienie ilościowe prac:

 • długość dróg dla rowerów ok. 619,60 m,
 • długość dróg dla chodników ok. 610 m,
 • długość zjazdów/dojazdów do DDR ok. 45 m,
 • szerokość dróg dla rowerów 1,5-2,0 m,
 • pow. dróg dla rowerów ok. 1311 m2,
 • pow. chodników ok. 980 m2,
 • pow. zjazdów ok.98 m2,
 • powierzchnia parkingu B&R ok. 16m2,
 • powierzchnia parkingu P&R ok. 199m2,
 • powierzchnia drogi dojazdowej do parkingu ok. 279m2,
 • ustawienie krawężnika ok. 605 mb,
 • ustawienie obrzeży ok. 1954 mb,
 • opaska z płyt 35x35x7 ok. 80 mb,
 • wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami ok. 14 kpl.,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej Ø400 ok. 550 mb,
 • wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej Ø 1000 ok. 15 szt.

Zadanie polega na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455 na długości ~731,9 m w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach. Zadanie p.t.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach” na zlecenie Gminy Jelcz-Laskowice w okresie 27.11.2020-27.06.2021.

Realizacja obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni dróg z betonu asfaltowego i kostki betonowej, w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoka autobusowa, zjazdy, jezdnia,
 • prace w zakresie odwodnienia dróg, w tym: studzienki rewizyjne, przykanaliki, wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe, czyszczenie istniejącej kd,
 • roboty towarzyszące, w tym: zabezpieczanie istniejących sieci, regulacja istniejących urządzeń technicznych,
 • prace w zakresie terenów zielonych,
 • wykonanie oznakowania dróg (tymczasowa organizacja ruchu, stała organizacja ruchu),
 • operat kolaudacyjny wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Lokalizacja zadania:
droga wojewódzka nr DW455, m. Jelcz-Laskowice, ul. Oławska (odcinek za skrzyżowaniem z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Ogrodową), działki nr 1, 17 AM-14, 83 AM-11, 40 AM-13, obręb Jelcz.

 

Realizacja bardzo dużej inwestycji „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic  – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” na zlecenie Gminy Ścinawa w okresie 28.05.2020-30.06.2021.

Realizacja obejmuje:

 • remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową nowych przyłączy,
 • remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych sieci i przyłączy,
 • odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz odwonienia płyty rynku,
 • wycinkę zieleni istniejącej, kolidującej z inwestycją,
 • rewitalizację terenu na działce nr 303/4 wraz z istniejącym parkingiem, budową szaletu miejskiego i lokalizacją placu zabaw,
 • remont istniejących utwardzeń w obrębie inwestycji,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenu z remontem oraz wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją układu komunikacyjnego,
 • remont i rewitalizacja płyty rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii wraz z lokalizacją małej architektury (ławki, donice, fontanna, tablice informacyjne) oraz zielenią niską.

Przy okazji wykonywana jest również sieć gazowa, której inwestorem jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. 
Rewitalizacja centrum miasta prowadzona jest w obrębie następujących ulic (lub ich części): Mickiewicza, Rynek, Grodzka, Orla, 1 Maja.

Gmina Ścinawa

Realizacja zadania „Wykonanie chodników wraz ze zjazdami w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Oława” na zlecenie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie w okresie 08.04.2020-31.12.2021. Umowa ramowa obejmuje sukcesywne, dostosowane do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława w miejscowościach: Zakrzów, Oleśnica Mała, Niwnik, Chwalibożyce, Jaczkowice, Owczary.

Realizacja obejmuje:

Dział 1. Wykonanie chodników w ilości 2450,0 m2 polega na:

 • wykonanie koryta o gł. 30 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne,
 • podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-31 mm gr 10 cm,
 • kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym – typ bruk dolnośląski szary,
 • ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
 • ułożenie krawężników kamiennych z odzysku na ławie betonowej z oporem,
 • włożenie obrzeży betonowych 8×30 na ławie z oporem,
 • włożenie obrzeży betonowych z odzysku na ławie z oporem,
 • plantowanie poboczy (humus).

Dział 2. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej w ilości 500,0 m2 polega na:

 • wykonanie koryta o gł. 40 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne,
 • podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm,
 • kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym – typ bruk dolnośląski szary.

Dział 3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 1547,0 m2 polega na:

 • wykonanie koryta o gł. 40 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne,
 • podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm,
 • kostka kamienna 20×20 z odzysk na miale kamiennym,
 • kostka kamienna 10×10 na miale kamiennym lub 4×6,
 • włożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem,
 • plantowanie poboczy (humus).

Dział 4. Roboty towarzyszące polegają na :

 • regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych,
 • regulacja pionowa skrzynek na zaworach wodociągowych i gazowych,
 • regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
 • rozebranie krawężników kamiennych,
 • rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30×30 i 50×50,
 • rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 20×20.

Realizacja zadania „Wykonanie remontu Baszty w Niemczy” na zlecenie Gminy Niemcza  w okresie 03.08.2020-31.05.2021. Remont Baszty (powierzchnia zabudowy budynku – około 85,7 m2, kubatura – około 1267 m3).

Realizacja obejmuje:

 • wymianę istniejących stropów drewnianych nad I i II piętrem na stropy z płyt WPS,
 • naprawę i ewentualne wzmocnienie stropu nad parterem,
 • wymianę schodów drewnianych na żelbetowe o szer. 1,20 m,
 • ocieplenie połaci dachu wełną mineralną grub. 20 cm,
 • wymianę posadzek i podług,
 • wymianę stolarki okiennej na okna z tworzywa sztucznego w tych samych gabarytach i podziałach co istniejące,
 • wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych,
 • naprawę i renowację elewacji wraz z naprawą i przemurowaniem ścian zewnętrznych i wymianą tynków zewnętrznych oraz wykonaniem ocieplenia budynku,
 • naprawę schodów zewnętrznych,
 • naprawę i uzupełnienie fragmentów istniejących murów kamiennych obronnych od strony skweru,
 • wykonanie niewielkiej przybudówki przy budynku baszty, uzupełniającej jej funkcjonalność,
 • wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, instalacji wentylacji,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Realizacja zadania „Budowa Cmentarza Parafialnego przy ulicy Zabrodzkiej we Wrocławiu” na zlecenie Parafii Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej we Wrocławiu  w okresie 09.11.2020-31.03.2021. Realizacja obejmuje budowę ścieżek przepuszczalnych, nieprzepuszczalnych, kanalizacji deszczowej, zjazdu na drogę oraz fundamentów.

Realizacja obejmuje:

 • korytowanie pod ścieżki,
 • ułożenie warstw konstrukcyjnych – stabilizacja piaskowo-cementowa, kamień hydrotechniczny 70/150, tłuczeń 0-31,5, tłuczeń 0/63,
 • ułożenie obrzeży betonowych 8×25,
 • ułożenie warstwy nawierzchni ścieżek z mączki kamiennej,
 • wybudowanie kanalizacji deszczowej,
 • ułożenie krawężników betonowych o szerokości 15 cm,
 • ułożenie kostki betonowej,
 • budowę fundamentów pod kolumbaria oraz pod filary zadaszenia,
 • plantowanie ziemi i profilowanie terenu.

Realizacja zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kutrowskiego 6 w Oławie” na zlecenie Gminy Miasta Oława w okresie 21.07.2020-30.06.2021.

Realizacja obejmuje:

 • remont elewacji ( w tym częściową termomodernizację obiektu),
 • remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej i wprowadzenie dodatkowych okien połaciowych,
 • remont istniejących kominów wentylacyjnych , dymowych i spalinowych oraz budowę dodatkowych , brakujących kominów,
 • wymianę istniejącej , zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • wykonanie zbiorczej instalacji telewizyjnej  i domofonowej , montaż anteny zbiorczej,
 • wymianę zewnętrznych opraw oświetleniowych,
 • wymianę i uporządkowanie szyldów, reklam, numerów ewidencyjnych i drzwiczek skrzynek przyłączeniowych,
 • budowę zadaszeń nad wejściami do budynków,
 • wymianę pionów wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz budowę dodatkowych , brakujących pionów,
 • montaż instalacji gazowej do kotła gazowego i kuchenki ( w części lokali mieszkalnych),
 • wyburzenie wolnostojącego budynku gospodarczego,
 • zmianę sposobu użytkowania części poddasza na lokal mieszkalny,
 • wykonanie instalacji dla głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • przebudowę istniejących rozdzielnic,
 • przebudowę WLZ – tów,
 • remont instalacji elektrycznych,
 • wykonanie oświetlenia awaryjnego,
 • zamontowanie autonomicznych czujek czadu i gazu.

Realizacja zadania „Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja w Opolu” na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w okresie 12.08.2020-30.06.2021. Przedsięwzięcie polega na przebudowie chodnika z zaznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego, remoncie nawierzchni istniejących zjazdów oraz miejsc postojowych. Przedmiotowe zadanie zostało podzielona na dwa zakresy. Pierwszy zakres dotyczy – roboty budowlane na odcinku ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do ul. Rejtana po stronie prawej (numery parzyste), a drugi zakres – roboty budowlane na odcinku ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do ul. Rejtana po stronie lewej (numery nieparzyste).

Realizacja obejmuje:

 • rozbiórkę konstrukcji nawierzchni: chodników, zjazdów, parkingów, krawężników i obrzeży (kruszywo, kostka betonowa, płyty betonowe, asfalt, kostka granitowa),
 • zdjęcie humusu,
 • wymianę lub naprawę krawężników (krawężniki granitowe szerokości 15 cm),
 • przebudowę i budowę chodników oraz ścieżek rowerowych (kostka betonowa typu holland, kostka granitowa, nawierzchnie asfaltowe z czerwonej i czarnej masy bitumicznej),
 • przebudowę miejsc postojowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, zaktualizowanie (jeśli zajdzie konieczność) projektu stałej organizacji ruchu,
 • zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, gazociągu oraz kabli energetycznych i teletechnicznych,
 • tereny zielone – m.in. wycinka drzew i nasadzenia zastępcze,
 • przesunięcie wpustu odwodnienia,
 • przesunięcie postoju rowerów,
 • przesunięcie wiaty przystankowej.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo- rowerowych i ścieżek rowerowych w mieście Oława (na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z drogą krajową nr 94)” na zlecenie Gminy Miasta Oława w okresie  12.05.2020-30.10.2020.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 800 mb,
 • rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 4350 m2,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 750 m2,
 • rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 60 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 5180 m2,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 5180 m2,
 • stabilizacja kruszywa cementem – Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm – 5180 m2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm – 5180 m2,
 • ułożenie obrzeża betonowe 8×30 cm – 2270 mb,
 • ułożenie krawężnika betonowego 15×30 cm – 302 mb,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 3795 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej starobruk dolnośląski – 1295 m2,
 • wykonanie przejść dla pieszych z masy bitumicznej – 232 m2,
 • wykonanie terenów zielonych – 2650 m2,
 • regulacja studzienek – 46 szt.,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wymiana sygnalizacji na przejściach dla pieszych,
 • położenie kabla oświetleniowego – 1271,92 mb,
 • montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami – 49 szt.

Realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jegłowa” na zlecenie Gminy Przeworno w okresie  16.09.2020-23.10.2020. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jegłowa, zlokalizowanych na działkach nr 153/1; 170; 192/9 i 194.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 980 mb,
 • roboty ziemne – korytowanie – 2940 m2,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2940 m2,
 • wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm – 2940 m2,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm – 2940 m2,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 2940 m2,
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej – 8 mb.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi” na zlecenie Gminy Olszanka w okresie  03.08.2020-21.10.2020. Inwestycja polegała na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, która w większości była drogą gruntową, a na odcinku zabudowanym- asfaltową. Wykonano cementową stabilizację gruntu na miejscu, podbudowę z kamienia oraz dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 624 mb,
 • roboty rozbiórkowe – 700 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 1240,25 m3,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2842,25 m2,
 • stabilizacja podłoża cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm – 2717,78 m2,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm – 2543,51 m2,
 • wykonanie zjazdów z kostki kamiennej – 25 m2,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 622 m2,
 • wycinkę drzew,
 • wykonanie terenów zielonych – 624 m2.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z infrastrukturą drogową na ul. Wiejskiej w mieście Oława” na zlecenie Gminy Miasta Oława w okresie  08.06.2020-30.10.2020.

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe – 150 mb,
 • rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 30 m2,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 240 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 538 m2,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 538 m2,
 • stabilizacja kruszywa cementem – Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm – 538 m2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm – 538 m2,
 • ułożenie obrzeża betonowe 8×30 cm – 348 mb,
 • wykonanie ławy betonowej pod obrzeża – 37,8 m3,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 448 m2,
 • wykonanie terenów zielonych – 100 m2,
 • regulacja studzienek – 7 szt.,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • położenie kabla oświetleniowego – 140 mb,
 • montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami – 6 szt.

Realizacja zadania „Remont elewacji budynku WKU przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Brzegu” na zlecenie Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu w okresie  29.04.2020-11.09.2020. Realizacja obejmowała:
 • rozłożenie rusztowania,
 • odbicie tynków zewnętrznych,
 • wykonanie wzmocnień nad otworami drzwiowymi,
 • przygotowanie starego podłoża,
 • przemurowanie ciągłe pęknięć zaprawą cementową,
 • wykonanie tynków zewnętrznych,
 • nałożenie podkładu pod szpachlę elewacyjną,
 • nałożenie szpachli elewacyjnej zbrojonej mikrowłóknem,
 • gruntowanie tynków zewnętrznych,
 • malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi,
 • montaż rur spustowych,
 • montaż kamer, wsporników, tablic, anten, klimatyzacji wraz z instalacją,
 • rozebranie i zerwanie posadzki cementowej z płytkami,
 • wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami,
 • montaż balustrad balkonowych,
 • wykucie krat okiennych i ościeżnic,
 • montaż okien z drewna klejonego,
 • montaż krat stalowych,
 • montaż i renowacja drzwi drewnianych,
 • wykonanie iniekcji,
 • izolacja ścian fundamentowych,
 • montaż naświetlaczy okien piwnicznych,
 • wykonanie wpustów, podbudowy i nawierzchni przy budynku (naświetlacze),
 • naprawa dachu,
 • renowacja schodów do piwnicy,
 • montaż instalacji odgromowej,
 • montaż instalacji dozorowej,
 • poprowadzenie zasilania bramy,
 • wykonanie i wdrożenie organizacji ruchu.
Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Węgry- część II” na zlecenie Gminy Żórawina w okresie  12.03.2020-12.08.2020. Inwestycja polegała na wykonaniu jednostronnego chodnika składającego się z czterech odcinków zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Węgry (droga powiatowa 1954D). Realizacja obejmowała:
 • budowę czterech odcinków chodnika o długości: 32,23 m, 228,52 m, 167,08 m, 156,46 m,
 • korytowanie,
 • wykonanie podbudowy chodnika – piasek, kruszywo 0/31,5 mm,
 • ułożenie krawężnika przy jezdni,
 • wykonanie ścieku przy jezdni z betonowej kostki 16x16x16,
 • ułożenie obrzeży betonowych,
 • poszerzenie istniejącej jezdni – konstrukcja (stabilizacja, beton cementowy, kruszywo) i nawierzchnia (AC11W, AC11S),
 • frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • układanie kostki prostokątnej typu Holland – szerokość chodników 2m,
 • wykonanie odwodnienia liniowego na wjazdach na posesje.
 

Realizacja zadania „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej”. Budowa na zlecenie Gminy Oława w okresie 12.11.2019-27.12.2019.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę starych podłóg i położenie nowych posadzek,
 • wykonanie ścian działowych,
 • zbijanie starych, popękanych tynków,
 • położenie nowych tynków na ścianach – cementowo-wapiennych i mozaikowych tynków strukturalnych,
 • remont sufitów z zastosowaniem technologii podwieszanej,
 • malowanie ścian wewnętrznych,
 • wykonanie okładziny podłogowej z PCV,
 • montaż okien drewnianych,
 • montaż poręczy ułatwiających poruszanie,
 • demontaż i montaż armatury białej,
 • montaż nowej pompy w kotłowni,
 • demontaż i montaż grzejników z osprzętem,
 • wymiana instalacji kanalizacyjnej i c.o. na nową,
 • demontaż w pomieszczeniach opraw świetlówkowych, przewodów kabelkowych, gniazd,
 • wykonanie bruzd, przebijanie otworów w ścianach i stropach,
 • układanie przewodów kabelkowych,
 • montaż opraw, instalacja gniazd, zaprawianie bruzd, instalacja połączeń wyrównawczych,
 • renowacja zabytkowych schodów,
 • renowacja drzwi wejściowych i wewnętrznych,
 • zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót,
 • przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia budowy.

Realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie” na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w okresie  06.03.2020-15.09.2020. Realizacja obejmowała:
 • docieplenie ścian,
 • docieplenie dachu,
 • docieplenie stropu,
 • docieplenie podłogi na gruncie,
 • wymianę instalacji CO,
 • budowę instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej.
 

Realizacja zadania „Remont drogi gminnej nr 111588D w miejscowości Domaniów” na zlecenie Gminy Domaniów w okresie  24.12.2019-22.05.2020. Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu drogi gminnej nr 111588D zlokalizowanej w
centralnej części miejscowości Domaniów.

Realizacja obejmowała:

 • frezowanie starej nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie konstrukcja chodników -piasek, tłuczeń,
 • wykonanie nawierzchni chodników – kostka betonowa Holland,
 • ułożenie krawężników betonowych,
 • ułożenie obrzeży betonowych,
 • ułożenie ścieku przykrawężnikowego,
 • odwodnienie zjazdu,
 • ułożenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie remontu przepustów,
 • montaż barierek,
 • montaż słupa oświetleniowego,
 • wykonanie poboczy z zagęszczonego tłucznia,
 • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wyniesione przejścia dla pieszych, interaktywne oznakowanie przejść dla pieszych, tablica mierząca prędkość pojazdów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żórawina (ul. Gimnazjalna, Księżycowa i Słoneczna)”. Budowa na zlecenie Gminy Żórawina w okresie 18.12.2019-01.08.2020. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie wrocławskim i obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny Żórawina, działki numer ewidencyjny: 117, 118/9, 119/2, 119/3, 120/2, 120/21, 120/22, 121/11, 121/8, 126/18, 126/23, 134/1, 723/2, 723/26, 723/39, 723/52. Inwestycja polegała na budowie nowej kanalizacji deszczowej, wykonaniu konstrukcji dróg i chodników oraz ich nawierzchni. Łączna długość dróg klasy L, kategoria ruchu KR1 wykonanych w jednym ciągu – 1093,84 m.

Realizacja obejmowała:

 • ul. Gimnazjalna – na odcinku km 0-133,25 – km 0+000,00 wykonano chodnik oraz przebudowę zjazdów do posesji po stronie prawej natomiast na pozostałym odcinku (km 0+000,00 – km 0+316,25) wykonano drogę o szerokości 6.0 m, która ograniczona jest z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym z obustronnym chodnikiem szerokości 2,0m. Ulica Gimnazjalna przecina się z: ul. Słoneczną w km 0+085.79, ul. Księżycową w km 0+170.66, ul. Gwiaździstą w km 0+259.32,
 • ul. Słoneczna – wykonano drogę o szerokości 5.00 m ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym po obu stronach jezdni. Na całej długości drogi zrealizowano chodnik po lewej stronie jezdni o szerokości 2.0 m, natomiast na odcinku ok. km 0+119.11 – km 0+351.99 chodnik również po prawej stronie o szerokości 2.0 m. Ulica Słoneczna przecina się z ul. Gimnazjalną w km 0+131.89,
 • ul. Księżycowa – pwykonano drogę o szerokości 6.0 m ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym po obu stronach jezdni. Na całej długości drogi wykonano obustronny chodnik o szerokości 2.0 m. Ulica Księżycowa przecina się z: ul. Gimnazjalną w km 0+130.68, ul. Gwiaździstą w km 0+350.01, ul. Polarną w km 0+390.21.

Parametry poszczególnych elementów są następujące:

 • JEZDNIA: Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm; Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 5 cm;
  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm;
  Warstwa pospółki o zmiennej grubości;
  Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr. 22 cm
 • CHODNIK: Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – szara;
  Podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm;
  Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm;
  Warstwa pospółki o zmiennej grubości;
  Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr.10 cm
 • ZJAZDY: Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – grafitowa ;
  Podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm;
  Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm;
  Warstwa pospółki o zmiennej grubości;
  Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr.15 cm.

W celu uspokojenia ruchu wykonano:

 • wyniesione przejście dla pieszych (Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej ze Słoneczną, Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej z Księżycową, Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej z Gwieździstą i na ul. Księżycowej)
 • wyniesione skrzyżowanie (na skrzyżowaniu Księżycowej z Polarną)
 • oznakowanie aktywne przejść dla pieszych (linie wibracyjne na dojazdach do przejść, znaki pionowe na tle fluorescencyjnym, punktowe elementy odblaskowe)
 • na każdym przejściu dla pieszych są dwa progi zwalniające listwowe (U-16d) w km 0+050,10 oraz w km 0+213,97.

Zestawienie prac:

 • roboty rozbiórkowe – 6100 m2,
 • roboty ziemne (wykopy) – 11500 m3,
 • wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem – 6200 m3,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża – 12808 m2,
 • stabilizacja kruszywa cementem – Rm = 2,5 MPa – gr. 15 cm – 12808 m2,
 • ławy pod krawężnik z oporem, ściek, obrzeża – 320 m3,
 • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm, 15×22 cm – 2390 mb,
 • obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm – 2800 mb,
 • podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm – 11590 m2,
 • ściek z kostki betonowej gr. 16x16x16 cm – 2360 mb,
 • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC16W 5 cm – 6300 m2,
 • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC16S 4 cm – 6300 m2,
 • nawierzchnia chodników, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 5290 m2,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 160 mm – 216 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 200 mm – 12 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 315 mm – 547 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 400 mm – 308 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 500 mm – 236 mb,
 • kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 600 mm – 12,5 mb,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 1000 – 26 szt.,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 1200 – 3 szt.,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 1500 – 1 szt.,
 • studnia rewizyjna betonowa fi 500 – 51 szt.,
 • separator lamelowy z osadnikiem – 1 szt.,
 • wykonanie terenów zielonych – 3000 m2,
 • docelowa organizacja ruchu – 1 kpl.,
 • odmulenie, hakowanie dna cieku wodnego – 30 mb.

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu”. Zadanie było ostatnim etapem realizacji projektu na przebudowę ulic: Konopnickiej, Topolowej, Lipowej i Platanowej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej – ulicy Platanowej. Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę nowej konstrukcji wraz z nawierzchnią jezdni i chodników. Budowa na zlecenie Gminy Brzeg w okresie 27.11.2019-30.04.2020.

Realizacja obejmowała:

 • przebudowę części drogi gminnej nr 101212 O, tj. ulicy Platanowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Topolową do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej – teren działek nr 474/16 (zmiana numeracji działki z 474/13), 475/18, 483, obręb Brzeg-Południe,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi służącymi do odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi,
 • wykonanie w granicach pasa drogowego odcinków sieci kanalizacji deszczowej umożliwiających podłączenie do nowej sieci kanalizacji deszczowej sąsiadujących nieruchomości (bez zabudowy nowych studzienek kanalizacyjnych na działkach) oraz podłączenie do nowej sieci istniejących przyłączy prawidłowo podłączonych do likwidowanej sieci kanalizacji deszczowej (uwzględnionych na dokumentacji projektowej wykonawczej),
 • wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych,
 • wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem.

Ilości wykonanych prac:

 • ułożenie rur kanalizacji deszczowej o długości 1151,6 mb,
 • wykopy pod kanalizacje w ilości 1006,7 m3,
 • montaż 26 studni rewizyjnych,
 • montaż 34 wpustów ulicznych,
 • roboty ziemne (korytowanie) w ilości 5354,88 m2,
 • montaż drenażu podłużnego o długości 1015 mb,
 • podbudowa (stabilizacja cementowo-piaskowa, piasek, tłuczeń) w ilości 5011,44 m2,
 • ułożenie krawężników i obrzeży w ilości 2188 mb,
 • wykonanie ścieku ulicznego o długości 950 mb,
 • ułożenie nawierzchni chodników (kostka Holland) oraz nawierzchni jezdni (kostka Tetka) o powirzchni 5007,69 m2.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O ul. Opolskiej (budowa chodnika) w miejscowości Węgry na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej”. Odcinek długości 483,2 m. Zakresem zadania była budowa jednostronnego chodnika i obustronnych wjazdów na posesje oraz przebudowa włączeń dróg dojazdowych i drogi wewnętrznej. Realizacja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Ponadto przebudowano i zabezpieczono istniejące sieci teletechniczne. Budowa na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w okresie 13.11.2019-15.05.2020. Realizacja obejmowała:
 • roboty drogowe, w tym m.in.:
  • roboty rozbiórkowe,
  • prace geodezyjne,
  • roboty ziemne,
  • frezowanie nawierzchni,
  • poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej na jezdni drogi powiatowej,
  • przebudowa włączeń dróg dojazdowych,
  • konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej,
  • budowę chodnika o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
  • zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej,
  • wbudowanie krawężników betonowych i  obrzeży betonowych na ławach betonowych  z oporem,
  • wykonanie ścieku z elementów betonowych 60 x 50 cm,
  • humusowanie i obsianie trawą,
  • oznakowanie pionowe i poziome;
 • roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.:
  • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
  • rozbiórka i odtworzenie nawierzchni,
  • roboty ziemne,
  • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z próbami szczelności,
  • budowa przykanalików,
  • wykonanie odwodnienia liniowego,
  • regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu;
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych.
Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3074D od km 3+379 do km 3+992 w m. Szczawin”. Budowa na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczelinie w okresie 29.10.2019-10.12.2019. Ogólna długość odcinka drogi objętego zamówieniem – ok. 690 m, szerokość jezdni – 5,5 do 6,5 m. Realizacja obejmowała:
 • roboty pomiarowe – 613 m,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm – 2707 m2,
 • roboty ziemne – korytowanie – 665 m3,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm – 4102 m2,
 • wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 mm – 106,25 m,
 • wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 mm – 67,75 m,
 • montaż studni rewizyjnych Ø 1000 – 4 szt.,
 • montaż studni rewizyjnych Ø 1500 – 1 szt.,
 • montaż studni rewizyjnych Ø 500 – 8 szt.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulicy i chodników wzdłuż ul. Oleskiej w Opolu z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo – rowerowej. Prace rozpoczęły się w 15.07.2019 a zakończyły się do 15.11.2019 na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu”.

Realizacja obejmowała:

Zakres I – odcinek nr 2 od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowania z ul. Leopolda Okulickiego w Opolu:

 • rozbiórka konstrukcji nawierzchni: jezdni, zatoki autobusowej, chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży,
 • zdjęcie humusu,
 • wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni i zatok autobusowych,
 • budowę krawężników granitowych i betonowych,
 • budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę nowych wpustów ulicznych,
 • regulację wysokościową studni i zaworów,
 • budowę zieleni niskiej,
 • przestawienie słupów oświetleniowych,
 • przestawienie istniejącego hydrantu,
 • demontaż i montaż wiat przystankowych, koszy na śmieci,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zawadzkiego w Grodkowie”. Budowa na zlecenie Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie 09.07.2019-15.11.2019.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę nawierzchni utwardzonych dróg i chodników,
 • roboty ziemne,
 • zabezpieczenie wykopów,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
 • budowę sieci wodociągowej przy zastosowaniu rur PEHD RC PE100 SDR17 Dn225, L=459,0 mb,
 • budowę sieci wodociągowej przy zastosowaniu rur PEHD RC PE100 SDR17 Dn90 , L=18,0 mb,
 • przełączenie przyłączy wodociągowych PEHD Dn 32-63mm , L=44,0 mb,
 • montaż hydrantów Dn 80mm w ilości 4 kpl.,
 • roboty drogowe odtworzeniowe.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki nr 256″. Budowa na zlecenie Gminy Ziębice w okresie 05.07.2019-31.10.2019.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie na poszerzeniach jezdni oraz w miejscach drogi gruntowej i miejscach postojowych warstwy odsączającej z pospółki,
 • wykonanie w ww. miejscach podbudowy,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu,
 • wykonanie podbudowy chodnika,
 • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie nasadzeń zielonych dla roślin niskopiennych, karłowych,
 • w miejscu wyjścia ze szkoły montaż barierki U-11a,
 • wymiana na odcinku remontowanej drogi kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami drogowymi,
 • demontaż istniejącego oświetlenia,
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych lamp.

 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jankowice Wielkie wraz z usunięciem kolizji z siecią NN”. Projekt zakładał wykonanie pełnej konstrukcji jezdni wraz z systemem przykanalików i cieków wodnych. Budowa na zlecenie Gminy Olszanka w okresie 04.07.2019-30.08.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy z kruszywa i pisaku,
 • wykonanie poboczy utwardzonych z tłucznia,
 • wykonanie przykanalików i przyłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie cieków wodnych z korytek betonowych prefabrykowanych ułożonych na ławie betonowej,
 • przesunięcie pięciu słupów NN.

Realizacja zadania „Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok”. Budowa na zlecenie Gminy Dąbrowa w okresie 04.07.2019-30.11.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 • oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę wraz z uprzątnięciem i utylizacją gruzu,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca i krawędzi pionowych,
 • rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
 • zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki walcem wibracyjnym,
 • posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem,
 • wykonanie nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno – bitumicznej,
 • wykonanie ścieku odwadniającego wzdłuż drogi,
 • wykonanie wzdłuż drogi pobocza z zagęszczonego tłucznia,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej: system przykanalików i studni.

„Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie”. Budowa na zlecenie Gminy Strzelin. Okres realizacji 20.02.2019-29.05.2020. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie krawężników kamiennych,
 • wykonanie nawierzchni kamiennej ciągów pieszych,
 • wykonanie odwodnienia pierzei,
 • wykonanie schodów i rampy dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie przebudowy linii oświetlenia drogowego,
 • usunięcie istniejącego drzewostanu i wykonanie nasadzeń zieleni,
 • odbudowa studni piwnicznych.

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Lwowskiej – Staw Młyński”. Przedmiotem niniejszego zamówienia była przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Niemodlinie od skrzyżowania z ul. Lwowską wraz z budową ciągu pieszo rowerowego wzdłuż stawu od ul. Wojska Polskiego oraz budową oświetlenia. Budowa na zlecenie Gminy Niemodlin w okresie 03.01.2019-31.10.2019.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej ze zjazdem na drogę gminną – ul. Lwowską, z betonu asfaltowego,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,
 • wykonanie korekty osi i niwelety jezdni,
 • utwardzenie poboczy,
 • wykonanie odwodnienia jezdni powierzchniowe,
 • wycinkę drzew i krzaków oraz zabezpieczenie istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem,
 • plantowanie oraz humusowanie skarp i terenów zieleni,
 • przestawienie słupa oświetleniowego,
 • budowę sieci energetycznej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania:  „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie”. Budowa na zlecenie Gminy Grodków. Okres trwania 06.12.2018-31.08.2019. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę budynku Ratusza w Grodkowie, w tym: dostosowanie do nowych potrzeb organizacyjnych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń skrzydła zachodniego budynku ratusza na pomieszczenia biurowe oraz przeniesienie pomieszczeń sali ślubów z kondygnacji pierwszego piętra na kondygnację parteru.

Realizacja obejmowała:

 • wyburzenie istniejących ścian działowych przewidzianych do rozbiórki,
 • rozebranie posadzek oraz warstw podłogowych,
 • wzmocnienie stropów,
 • wydzielenie poszczególnych pomieszczeń wg projektu – wykonanie ścian działowych wraz z montażem ościeżnic projektowanej stolarki drzwiowej,
 • wykonanie szybu windy,
 • wykonanie przejść dla przewodów wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej, wod.- kan, c.o., wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
 • wykonanie sufitów podwieszonych,
 • podłączenie opraw oświetleniowych,
 • wykonanie wykończeń podłóg, ścian i sufitów,
 • podłączenie urządzeń,
 • w zakresie robót zewnętrznych: wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza dla instalacji
  wentylacji mechanicznej.

Realizacja bardzo dużej inwestycji „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna na zlecenie Gminy Otmuchów. Okres realizacji: 15.05.2018-31.05.2019. Wykonanie w formie dwóch etapów:

 • „PRZEBUDOWA ULIC W OTMUCHOWIE: ETAP I- UL. KRAKOWSKA (NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ W KIERUNKU RYNKU), LOMPY, CICHA, ŻEROMSKIEGO, PLAC JANA PAWŁA II ORAZ ULICA ROOSEVELTA”
 • PRZEBUDOWA ULIC W OTMUCHOWIE: ETAP II- RYNEK W OTMUCHOWIE WRAZ Z ODCINKIEM ULICY NYSKIEJ (TJ. OD WIEŻY BRAMY NYSKIEJ TZW. WRÓBLA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SMOLENIA) I MICKIEWICZA, ULICĄ ZAMKOWĄ, SMOLENIA, SZKOLNĄ

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie konstrukcji jezdni oraz parkingów o nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie konstrukcji parkingów oraz ciągu pieszego z kamienia polnego,
 • wykonanie obrzeży granitowych,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie oporników granitowych,wykonanie chodników o nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • wykonanie słupków ulicznych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Realizacja kluczowego elementu infrastruktury miejskiej miasta Opola. Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II”. Inwestycja zrealizowana w okresie 29.11.2017-28.09.2019 na zlecenie Urzędu Miasta Opole.

Realizacja obejmowała:

 • prace rozbiórkowe,
 • prace związane z zagospodarowaniem zieleni wraz z nawadnianiem,
 • prace związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
 • prace związane z budową fontanny z walorami widowiskowego programu efektów świetlnych i wodnych,
 • prace związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych,
 • prace związane z wykonaniem oświetlenia i monitoringu,
 • prace związane z wyposażeniem multimedialnym placu,
 • prace związane z wyposażeniem placu (ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery, płyty z cytatami, elementy muzyczne i edukacyjne).

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Osiedleńczej oraz remont ulicy Polnej w miejscowości Żórawina” na zlecenie Gminy Żórawina w okresie 16.03.2018-30.01.2019. Inwestycja zakładała wykonanie całej konstrukcji drogowej wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami, ściekami i odwodnieniem.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy pod jezdnie, chodniki i miejsca postojowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdnie z masy bitumicznej,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie rolki ściekowej,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi i studniami rewizyjnymi.

Realizacja zadania „Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 18.10.2017-30.08.2018. Dane budynku dworca PKP, PKS:
– powierzchnia użytkowa – 466 m2,
– kubatura – 3261 m3,
– wysokość – 11,65 m.

Realizacja obejmowała:

 • roboty rozbiórkowe pomieszczeń piwnic i parteru,
 • roboty konstrukcyjno-budowlane – nadproża stalowe i betonowe,
 • roboty murowe – ścianki działowe, zamurowania i wykonywanie nowych ścian,
 • roboty izolacyjne – izolacja cieplna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, izolacja pozioma (iniekcja) ścian fundamentowych,
 • roboty tynkarskie – tynk ścian piwnic i parteru,
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka okienna PCV i ALU, ślusarka aluminiowa drzwiowa,
 • roboty posadzkowe – posadzki cementowe, z płytek ceramicznych,
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki, gładzie, malowanie, okładziny ceramiczne,
 • roboty elektryczne – instalacja oświetlenia, elektryczne, odgromowa,
 • roboty instalacyjne sanitarne – wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne,
 • wyposażenie – elektroniczne tablice rozkładu jazdy, zegar dworcowy,
 • roboty zewnętrzne – remont elewacji, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej wraz z balustradą ze stali nierdzewnej.

Realizacja zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie wraz z budową sieci deszczowej” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 08.05.2018-28.09.2018.

Realizacja obejmowała:

 • roboty rozbiórkowe:
  – nawierzchnia bitumiczna jezdni,
  – nawierzchnia chodników,
 • roboty ziemne – wykopy pod instalacje, zasypki, korytowanie,
 • wykonanie kanałów z rur PP,
 • wykonanie studni rewizyjnych betonowych,
 • wykonanie studzienek ściekowych,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie obrzeży granitowych,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie ścieku ulicznego z kostki granitowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego 7+5 cm.

Realizacja zadania „Przebudowa Drogi Gminnej Publicznej w Przylesiu Dolnym” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 17.05.2018-22.10.2018.

Realizacja obejmowała:

 • roboty ziemne – wykopy, korytowanie,
 • wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 7+5 cm,
 • wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej,
 • utwardzenie poboczy ,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • regulacja pionowa włazów kanałowych.

Realizacja zadania „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”  drugiego etapu rewaloryzacji parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu na zlecenie Gminy Brzeg w okresie 15.02.2018-07.09.2018. 

Realizacja obejmowała:

 • przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku,
 • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, siłownia terenowa),
 • budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej,
 • budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej,
 • budowę oświetlenia parkowego,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę fontanny na podkowie,
 • prace remontowe: remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca,
 • wykonanie odwodnienia części parku w rejonie ul. Armii Krajowej.

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele” na zlecenie Gminy Strzelin w okresie 04.09.2017-07.12.2017. Długość kanałów grawitacyjnych wynosi 654,9 m, w tym kanały główne DN 200 PE z rur kamionkowych, i kanały boczne do czterech posesji DN 150 PE  z rur kamionkowych. Długość kanalizacji tłocznej wynosi 684,0 m wykonanej z rur polietylenu PE100 SDR 17 zgrzewanych doczołowo o średnicach Dz 90 PE. Dwie obudowane pompownie ścieków przystosowane do pracy bez stałej obsługi, monitorowane automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę nawierzchni,
 • roboty ziemne,
 • budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
 • budowę rurociągów tłocznych,
 • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 2 przepompowni ścieków,
 • naprawę dróg i chodników,
 • budowę złączy kablowych i linii zasilającej pompownię,
 • budowę masztów radiowych i systemu sterowania pompami,
 • przewierty,
 • zagospodarowanie terenu.

Realizacja zadania „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 27.02.2017-15.09.2017. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne – wykopy,
 • oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,
 • budowę nasypów wraz z zagęszczeniem,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • stabilizację kruszywa cementem,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • wykonanie wzmocnienia rowu z płyt betonowych,
 • wykonanie drenażu,
 • regulacja włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
 • wykonanie odwodnienia liniowego,
 • wykonanie kanałów z rur PP i PVC,
 • wykonanie studni rewizyjnych i ściekowych,
 • wykonanie terenów zielonych.

Realizacja zadania „Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)” w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Placem M. Kopernika w Opolu i remontu schodów łączących Mały Rynek z Placem m. Kopernika w Opolu na zlecenie Miasta Opole w okresie 06.10.2016-19.05.2017. 

Realizacja obejmowała:

1. Remont placu dolnego:

 • roboty rozbiórkowe i ziemne,
 • regeneracja stopnic,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych pod płyty i schody,
 • montaż stopnic i płyt granitowych na placu pośrednim i dolnym,
 • fugowanie i impregnacja,
 • regeneracja ściany ceglanej muru oporowego,
 • remont kanalizacji deszczowej.

2. Remont schodów:

 • demontaż i montaż wraz z renowacją płyt i stopnic oraz kamiennych nakryw na murach wokół schodów,
 • oczyszczenie (hydropiaskowanie) konstrukcji żelbetowej płyty od góry i spodu oraz murów betonowych,
 • oczyszczenie stopni kamiennych schodów wejściowych do kościoła,
 • naprawa murów i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej,
 • wykonanie izolacji i warstw podbudowy na placu górnym i na biegach schodowych,
 • fugowanie i impregnacja płyt i stopnic kamiennych.

Realizacja zadania „Remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego drogi „Henrykowskie Buki” w tym drogi gminnej” na zlecenie Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków w okresie 01.03.2014-17.04.2015. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty przygotowawcze – tyczenie, rozbiórka podbudowy, usunięcie humusu,
 • roboty ziemne – wykop i nasyp,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • wykonanie wzmocnienia podłoża z geowłókniny oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni z geosiatki,
 • wykonanie podbudowy,
 • przebudowanie odwodnienia,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem” na zlecenie Miasta Rybnika w okresie 11.02.2014-30.10.2014. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Rybnika. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową przebudowę miejskiego deptaka na osi bazylika p.w. św. Antoniego-rynek oraz terenów przyległych, mająca na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki tego obszaru.

Realizacja obejmowała:

 • ułożenie nowej nawierzchni deptaka, w tym wydzielenie tzw. strefy aktywności oraz stref 5 placów tematycznych,
 • budowę nowej fontanny na placu przed Bazyliką p.w św. Antoniego,
 • wymianę oświetlenia,
 • zwiększenie ilości miejsc do siedzenia,
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
 • niezbędna przebudowa istniejącego układu drogowego,
 • nagłośnienie tworzonego „Placu wody”,
 • wykonanie kanałów sanitarnych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery, słupki.

Realizacja zadania „Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Wodnej, Podwale, Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą” na zlecenie Gminy Miasta Sieradz w okresie 24.06.2013-27.06.2014.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie ścieków granitowych,
 • wykonanie parkingów,
 • wykonanie chodników z płyt granitowych i kostki granitowej,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie elementów małej architektury i zieleni – kosze na śmieci, ławki, drzewa.