WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków +48 77 415 47 78

Firma Ogólnobudowlana

Robert Wąs

O firmie

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą na rynku opolskim. Firma WASBUD została założona w 2009 roku przez przedsiębiorcę Roberta Wąsa.
Świadczymy usługi z zakresu budownictwa ogólnego: budownictwo drogowe, konstrukcyjne, wykończeniowe.
Siedziba firmy mieści się w miejscowości Grodków w województwie opolskim, ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków.
Jesteśmy profesjonalną firmą realizującą budowy jako generalny wykonawca przy współpracy ze sprawdzonymi, pewnymi i profesjonalnymi firmami.
Nasza firma charakteryzuje się wykwalifikowaną kadrą pracowników z wieloletnim doświadczeniem.
Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę nadzoru budowlanego, aby w sposób zgodny z przepisami i prawem budowlanym realizować zadania w sposób bezpieczny, zgodny z dokumentacją i w wyznaczonym terminie. Nasza firma posiada profesjonalny wyspecjalizowany sprzęt budowlany gotowy  do realizacji dużych inwestycji.

 

Wykwalifikowana kadra pracowników

Profesjonalizm

Wyspecjalizowany sprzęt

Kompleksowa realizacja inwestycji

Oferta

 • kanalizacja deszczowa,
 • kanalizacja sanitarna.

 • parkingi,
 • place,
 • tereny zielone,
 • tereny rekreacyjne,
 • infrastruktura: fontanny, ławki, altany.

 • realizacja inwestycji drogowych,
 • remonty dróg,
 • chodniki, przejścia dla pieszych, zatoczki.

Wykonywanie wszelkiego rodzaju nawierzchni:

 • kostka brukowa,
 • kostka granitowa,
 • kostka betonowa,
 • kamień polny,
 • tłuczeń,
 • płyty granitowe,
 • asfalt.

Wykonywanie wszelkiego typu robót ziemnych:

 • stabilizowanie gruntu,
 • wykonywanie wykopów, nasypów,
 • prace fundamentowe.

Roboty budowlane związane z konstrukcjami:

 • żelbetowymi,
 • murowymi,
 • stalowymi.

Roboty wykończeniowe:

 • instalacje,
 • posadzki,
 • ściany i sufity z płyt g-k,
 • malowanie, 
 • tynkowanie,
 • kafelkowanie,
 • wyposażenie wnętrz.

Budownictwo

Transport

Kosztorysowanie

Zgodność ze środowiskiem

Realizacje

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulicy i chodników wzdłuż ul. Oleskiej w Opolu z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo – rowerowej. Prace rozpoczęły się w 15.07.2019 a zakończyły się do 15.11.2019 na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu”.

Realizacja obejmowała:

Zakres I – odcinek nr 2 od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowania z ul. Leopolda Okulickiego w Opolu:

 • rozbiórka konstrukcji nawierzchni: jezdni, zatoki autobusowej, chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży,
 • zdjęcie humusu,
 • wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni i zatok autobusowych,
 • budowę krawężników granitowych i betonowych,
 • budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę nowych wpustów ulicznych,
 • regulację wysokościową studni i zaworów,
 • budowę zieleni niskiej,
 • przestawienie słupów oświetleniowych,
 • przestawienie istniejącego hydrantu,
 • demontaż i montaż wiat przystankowych, koszy na śmieci,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki nr 256″. Budowa na zlecenie Gminy Ziębice w okresie 05.07.2019-31.10.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie na poszerzeniach jezdni oraz w miejscach drogi gruntowej i miejscach postojowych warstwy odsączającej z pospółki,
 • wykonanie w ww. miejscach podbudowy,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu,
 • wykonanie podbudowy chodnika,
 • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie nasadzeń zielonych dla roślin niskopiennych, karłowych,
 • w miejscu wyjścia ze szkoły montaż barierki U-11a, 
 • wymiana na odcinku remontowanej drogi kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami drogowymi,
 • demontaż istniejącego oświetlenia,
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych lamp.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jankowice Wielkie wraz z usunięciem kolizji z siecią NN”. Projekt zakładał wykonanie pełnej konstrukcji jezdni wraz z systemem przykanalików i cieków wodnych. Budowa na zlecenie Gminy Olszanka w okresie 04.07.2019-30.08.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy z kruszywa i pisaku,
 • wykonanie poboczy utwardzonych z tłucznia,
 • wykonanie przykanalików i przyłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie cieków wodnych z korytek betonowych prefabrykowanych ułożonych na ławie betonowej,
 • przesunięcie pięciu słupów NN.

Realizacja zadania „Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok”. Budowa na zlecenie Gminy Dąbrowa w okresie 04.07.2019-30.11.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 • oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę wraz z uprzątnięciem i utylizacją gruzu,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca i krawędzi pionowych,
 • rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
 • zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki walcem wibracyjnym,
 • posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem,
 • wykonanie nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno – bitumicznej,
 • wykonanie ścieku odwadniającego wzdłuż drogi,
 • wykonanie wzdłuż drogi pobocza z zagęszczonego tłucznia,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej: system przykanalików i studni.

„Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie”. Budowa na zlecenie Gminy Strzelin. Okres realizacji 20.02.2019-29.05.2020. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie krawężników kamiennych,
 • wykonanie nawierzchni kamiennej ciągów pieszych,
 • wykonanie odwodnienia pierzei,
 • wykonanie schodów i rampy dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie przebudowy linii oświetlenia drogowego,
 • usunięcie istniejącego drzewostanu i wykonanie nasadzeń zieleni,
 • odbudowa studni piwnicznych.

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Lwowskiej – Staw Młyński”. Przedmiotem niniejszego zamówienia była przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Niemodlinie od skrzyżowania z ul. Lwowską wraz z budową ciągu pieszo rowerowego wzdłuż stawu od ul. Wojska Polskiego oraz budową oświetlenia. Budowa na zlecenie Gminy Niemodlin w okresie 03.01.2019-31.10.2019. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej ze zjazdem na drogę gminną – ul. Lwowską, z betonu asfaltowego,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,
 • wykonanie korekty osi i niwelety jezdni,
 • utwardzenie poboczy,
 • wykonanie odwodnienia jezdni powierzchniowe,
 • wycinkę drzew i krzaków oraz zabezpieczenie istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem,
 • plantowanie oraz humusowanie skarp i terenów zieleni,
 • przestawienie słupa oświetleniowego,
 • budowę sieci energetycznej oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania:  „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie”. Budowa na zlecenie Gminy Grodków. Okres trwania 06.12.2018-31.08.2019. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę budynku Ratusza w Grodkowie, w tym: dostosowanie do nowych potrzeb organizacyjnych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń skrzydła zachodniego budynku ratusza na pomieszczenia biurowe oraz przeniesienie pomieszczeń sali ślubów z kondygnacji pierwszego piętra na kondygnację parteru.

Realizacja obejmowała:

 • wyburzenie istniejących ścian działowych przewidzianych do rozbiórki,
 • rozebranie posadzek oraz warstw podłogowych,
 • wzmocnienie stropów,
 • wydzielenie poszczególnych pomieszczeń wg projektu – wykonanie ścian działowych wraz z montażem ościeżnic projektowanej stolarki drzwiowej,
 • wykonanie szybu windy,
 • wykonanie przejść dla przewodów wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej, wod.- kan, c.o., wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
 • wykonanie sufitów podwieszonych,
 • podłączenie opraw oświetleniowych,
 • wykonanie wykończeń podłóg, ścian i sufitów,
 • podłączenie urządzeń,
 • w zakresie robót zewnętrznych: wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza dla instalacji
  wentylacji mechanicznej.

Realizacja bardzo dużej inwestycji „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna na zlecenie Gminy Otmuchów. Okres realizacji: 15.05.2018-31.05.2019. Wykonanie w formie dwóch etapów:

 • „PRZEBUDOWA ULIC W OTMUCHOWIE: ETAP I- UL. KRAKOWSKA (NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ W KIERUNKU RYNKU), LOMPY, CICHA, ŻEROMSKIEGO, PLAC JANA PAWŁA II ORAZ ULICA ROOSEVELTA”
 • PRZEBUDOWA ULIC W OTMUCHOWIE: ETAP II- RYNEK W OTMUCHOWIE WRAZ Z ODCINKIEM ULICY NYSKIEJ (TJ. OD WIEŻY BRAMY NYSKIEJ TZW. WRÓBLA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SMOLENIA) I MICKIEWICZA, ULICĄ ZAMKOWĄ, SMOLENIA, SZKOLNĄ

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie konstrukcji jezdni oraz parkingów o nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie konstrukcji parkingów oraz ciągu pieszego z kamienia polnego,
 • wykonanie obrzeży granitowych,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie oporników granitowych,wykonanie chodników o nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • wykonanie słupków ulicznych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Realizacja kluczowego elementu infrastruktury miejskiej miasta Opola. Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II”. Inwestycja zrealizowana w okresie 29.11.2017-28.09.2019 na zlecenie Urzędu Miasta Opole.

Realizacja obejmowała:

 • prace rozbiórkowe,
 • prace związane z zagospodarowaniem zieleni wraz z nawadnianiem,
 • prace związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
 • prace związane z budową fontanny z walorami widowiskowego programu efektów świetlnych i wodnych,
 • prace związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych,
 • prace związane z wykonaniem oświetlenia i monitoringu,
 • prace związane z wyposażeniem multimedialnym placu,
 • prace związane z wyposażeniem placu (ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery, płyty z cytatami, elementy muzyczne i edukacyjne).

Realizacja zadania „Przebudowa ulicy Osiedleńczej oraz remont ulicy Polnej w miejscowości Żórawina” na zlecenie Gminy Żórawina w okresie 16.03.2018-30.01.2019. Inwestycja zakładała wykonanie całej konstrukcji drogowej wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami, ściekami i odwodnieniem.

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy pod jezdnie, chodniki i miejsca postojowe,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdnie z masy bitumicznej,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie rolki ściekowej,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi i studniami rewizyjnymi.

Realizacja zadania „Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 18.10.2017-30.08.2018. Dane budynku dworca PKP, PKS:
– powierzchnia użytkowa – 466 m2,
– kubatura – 3261 m3,
– wysokość – 11,65 m.

Realizacja obejmowała:

 • roboty rozbiórkowe pomieszczeń piwnic i parteru,
 • roboty konstrukcyjno-budowlane – nadproża stalowe i betonowe,
 • roboty murowe – ścianki działowe, zamurowania i wykonywanie nowych ścian,
 • roboty izolacyjne – izolacja cieplna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, izolacja pozioma (iniekcja) ścian fundamentowych,
 • roboty tynkarskie – tynk ścian piwnic i parteru,
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka okienna PCV i ALU, ślusarka aluminiowa drzwiowa,
 • roboty posadzkowe – posadzki cementowe, z płytek ceramicznych,
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki, gładzie, malowanie, okładziny ceramiczne,
 • roboty elektryczne – instalacja oświetlenia, elektryczne, odgromowa,
 • roboty instalacyjne sanitarne – wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne,
 • wyposażenie – elektroniczne tablice rozkładu jazdy, zegar dworcowy,
 • roboty zewnętrzne – remont elewacji, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej wraz z balustradą ze stali nierdzewnej.

Realizacja zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie wraz z budową sieci deszczowej” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 08.05.2018-28.09.2018. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty rozbiórkowe:
  – nawierzchnia bitumiczna jezdni,
  – nawierzchnia chodników,
 • roboty ziemne – wykopy pod instalacje, zasypki, korytowanie,
 • wykonanie kanałów z rur PP,
 • wykonanie studni rewizyjnych betonowych,
 • wykonanie studzienek ściekowych,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie obrzeży granitowych,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie ścieku ulicznego z kostki granitowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego 7+5 cm.

Realizacja zadania „Przebudowa Drogi Gminnej Publicznej w Przylesiu Dolnym” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 17.05.2018-22.10.2018. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty ziemne – wykopy, korytowanie,
 • wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 7+5 cm,
 • wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej,
 • utwardzenie poboczy ,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • regulacja pionowa włazów kanałowych.

Realizacja zadania „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”  drugiego etapu rewaloryzacji parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu na zlecenie Gminy Brzeg w okresie 15.02.2018-07.09.2018. 

Realizacja obejmowała:

 • przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku,
 • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, siłownia terenowa),
 • budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej,
 • budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej,
 • budowę oświetlenia parkowego,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę fontanny na podkowie,
 • prace remontowe: remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca,
 • wykonanie odwodnienia części parku w rejonie ul. Armii Krajowej.

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele” na zlecenie Gminy Strzelin w okresie 04.09.2017-07.12.2017. Długość kanałów grawitacyjnych wynosi 654,9 m, w tym kanały główne DN 200 PE z rur kamionkowych, i kanały boczne do czterech posesji DN 150 PE  z rur kamionkowych. Długość kanalizacji tłocznej wynosi 684,0 m wykonanej z rur polietylenu PE100 SDR 17 zgrzewanych doczołowo o średnicach Dz 90 PE. Dwie obudowane pompownie ścieków przystosowane do pracy bez stałej obsługi, monitorowane automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny.

Realizacja obejmowała:

 • rozbiórkę nawierzchni,
 • roboty ziemne,
 • budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
 • budowę rurociągów tłocznych,
 • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 2 przepompowni ścieków,
 • naprawę dróg i chodników,
 • budowę złączy kablowych i linii zasilającej pompownię,
 • budowę masztów radiowych i systemu sterowania pompami,
 • przewierty,
 • zagospodarowanie terenu.

Realizacja zadania „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” na zlecenie Gminy Grodków w okresie 27.02.2017-15.09.2017. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty pomiarowe,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne – wykopy,
 • oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,
 • budowę nasypów wraz z zagęszczeniem,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • stabilizację kruszywa cementem,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • wykonanie wzmocnienia rowu z płyt betonowych,
 • wykonanie drenażu,
 • regulacja włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
 • wykonanie odwodnienia liniowego,
 • wykonanie kanałów z rur PP i PVC,
 • wykonanie studni rewizyjnych i ściekowych,
 • wykonanie terenów zielonych.

Realizacja zadania „Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)” w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Placem M. Kopernika w Opolu i remontu schodów łączących Mały Rynek z Placem m. Kopernika w Opolu na zlecenie Miasta Opole w okresie 06.10.2016-19.05.2017. 

Realizacja obejmowała:

1. Remont placu dolnego:

 • roboty rozbiórkowe i ziemne,
 • regeneracja stopnic,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych pod płyty i schody,
 • montaż stopnic i płyt granitowych na placu pośrednim i dolnym,
 • fugowanie i impregnacja,
 • regeneracja ściany ceglanej muru oporowego,
 • remont kanalizacji deszczowej.

2. Remont schodów:

 • demontaż i montaż wraz z renowacją płyt i stopnic oraz kamiennych nakryw na murach wokół schodów,
 • oczyszczenie (hydropiaskowanie) konstrukcji żelbetowej płyty od góry i spodu oraz murów betonowych,
 • oczyszczenie stopni kamiennych schodów wejściowych do kościoła,
 • naprawa murów i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej,
 • wykonanie izolacji i warstw podbudowy na placu górnym i na biegach schodowych,
 • fugowanie i impregnacja płyt i stopnic kamiennych.

Realizacja zadania „Remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego drogi „Henrykowskie Buki” w tym drogi gminnej” na zlecenie Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków w okresie 01.03.2014-17.04.2015. 

Realizacja obejmowała:

 • roboty przygotowawcze – tyczenie, rozbiórka podbudowy, usunięcie humusu,
 • roboty ziemne – wykop i nasyp,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • wykonanie wzmocnienia podłoża z geowłókniny oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni z geosiatki,
 • wykonanie podbudowy,
 • przebudowanie odwodnienia,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem” na zlecenie Miasta Rybnika w okresie 11.02.2014-30.10.2014. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Rybnika. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową przebudowę miejskiego deptaka na osi bazylika p.w. św. Antoniego-rynek oraz terenów przyległych, mająca na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki tego obszaru.

Realizacja obejmowała:

 • ułożenie nowej nawierzchni deptaka, w tym wydzielenie tzw. strefy aktywności oraz stref 5 placów tematycznych,
 • budowę nowej fontanny na placu przed Bazyliką p.w św. Antoniego,
 • wymianę oświetlenia,
 • zwiększenie ilości miejsc do siedzenia,
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
 • niezbędna przebudowa istniejącego układu drogowego,
 • nagłośnienie tworzonego „Placu wody”,
 • wykonanie kanałów sanitarnych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery, słupki.

Realizacja zadania „Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Wodnej, Podwale, Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z infrastrukturą” na zlecenie Gminy Miasta Sieradz w okresie 24.06.2013-27.06.2014. 

Realizacja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie ścieków granitowych,
 • wykonanie parkingów,
 • wykonanie chodników z płyt granitowych i kostki granitowej,
 • wykonanie krawężników granitowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie elementów małej architektury i zieleni – kosze na śmieci, ławki, drzewa.

Referencje

NASZ ZESPÓŁ

DOŚWIADCZONYCH BUDOWNICZYCH I INSTALATORÓW

JEST W STANIE PRZEKSZTAŁCIĆ TWOJE WIZJE

W NAMACALNE REZULTATY

Kontakt

Zadzwoń do nas i daj nam znać, czego potrzebujesz, my zajmiemy się resztą.

WASBUD Robert Wąs
ul. Wrocławska 51
49-200 Grodków
NIP: 747-173-08-71
REGON: 160240533

tel./fax: +48 77 415 47 78

rwasuo@wp.pl

Close Menu